White & Case i Clifford Chance w zielonych rządowych obligacjach

632

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała Ministerstwu Finansów przy tegorocznej emisji rządowych tzw. zielonych obligacji w dwóch transzach na łączną sumę 2 mld euro. Organizującemu sprzedaż obligacji konsorcjum banków doradzała kancelaria Clifford Chance.

Pod koniec lutego 2019 r. Ministerstwo Finansów przeprowadziło emisję 10- i 30-letnich obligacji nominowanych w euro, tzw. sovereign green bonds. Łączny popyt ze strony inwestorów wyniósł 4,8 mld euro, w tym na obligacje 10-letnie – 3,5 mld euro, co pozwoliło wyemitować je na kwotę 1,5 mld euro, a na 30-letnie – 1,3 mld euro, co pozwoliło osiągnąć kwotę emisji 0,5 mld euro.

Wśród nabywców obligacji 10-letnich, z odsetkami w wysokości 1 proc. rocznie, inwestorzy zorientowani wyłącznie na inwestycje w tego typu aktywa stanowili 47 proc. Nabywcami byli m.in. inwestorzy z Francji (23 proc.), Niemiec (22 proc.), krajów Beneluksu (11 proc.), Polski (6 proc.), Wielkiej Brytanii (5 proc.), Bliskiego Wschodu (4 proc.) Szwajcarii, Austrii i krajów skandynawskich (po 3 proc.). Były to fundusze inwestycyjne (38 proc.), banki (36 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (12 proc.), banki centralne i instytucje publiczne (11 proc.), fundusze hedgingowe (2 proc.).

Wśród nabywców obligacji 30-letnich, z odsetkami w wysokości 2 proc. rocznie, „inwestorzy proekologiczni” stanowili 43 proc. Nabywcami obligacji byli m.in. inwestorzy z Niemiec (45 proc.), Francji (15 proc.), Wielkiej Brytanii (9 proc.), Szwajcarii, Austrii, krajów Beneluksu (po 3 proc.) i z Bliskiego Wschodu (2 proc.). Były to fundusze inwestycyjne (48 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (37 proc.), banki (6 proc.), banki centralne i instytucje publiczne (5 proc.), fundusze hedgingowe (3 proc.).

Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na finansowanie projektów prośrodowiskowych zgodnych z zasadami określonymi w schemacie opracowanym w resorcie finansów, tzw. Green Bond Framework. Przeprowadzono ją na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, opiewającym na 60 mld euro. W konsorcjum organizującym sprzedaż tych dłużnych papierów wartościowych były banki Citigroup, ING, J.P. Morgan, PKO BP, Santander i Societe Generale.

W 2016 r. Polska, jako pierwsze państwo na świecie, wyemitowała zielone obligacje, specjalne papiery wartościowe, które finansują wyłącznie wydatki na ochronę środowiska naturalnego, w kwocie 750 mln euro. Pozyskane wówczas środki pokryły wydatki budżetowe na projekty z zakresu m.in. „czystego” transportu kolejowego, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, rozwoju parków narodowych i rolnictwa ekologicznego.

W 2018 r. rząd przeprowadził drugą emisję zielonych obligacji. Ministerstwo Finansów sprzedało wówczas 8,5-letnie green bonds w kwocie nominalnej 1 mld euro. Pieniądze z niej uzyskane także zostały przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych.

– Polska jako pionier na rynku zielonych obligacji osiągnęła kolejny kamień milowy. Wczorajsza emisja dwóch transz okazała się dużym sukcesem Ministerstwa Finansów. Bardzo nas cieszy ogromny popyt ze strony inwestorów. Prawie 200 podmiotów wzięło udział w naszej transakcji. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, który może poszczycić się 30-letnią zieloną obligacją benchmarkową. Z czterema obligacjami green bonds zbudowaliśmy efektywną krzywą rentowności, co również jest unikalne wśród emitentów rządowych – oświadczyła minister finansów Teresa Czerwińska.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że Ministerstwu Finansów przy tegorocznej emisji green bonds doradzała kancelaria White & Case. Na swojej stronie internetowej podała ona, iż zlecenie wykonywali pod kierownictwem Andrzeja Sutkowskiego, partnera lokalnego z Polski, counsel Doron Loewinger i associate Luiza Salata z biura w Londynie oraz associates Katarzyna Grodziewicz i Damian Lubocki z biura warszawskiego.

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, bankom organizującym emisję i sprzedaż obligacji doradzała kancelaria Clifford Chance.

Przy pierwszej emisji green bonds w 2016 r. rządowi polskiemu – Ministerstwu Finansów doradzała także kancelaria White & Case.

Przy drugiej emisji green bonds w 2018 r. rządowi polskiemu – Ministerstwu Finansów doradzała kancelaria Allen & Overy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl