White & Case doradcą rządu przy emisji państwowych zielonych obligacji

486

Kancelaria White & Case doradzała rządowi polskiemuMinisterstwu Finansów przy emisji państwowych tzw. zielonych obligacji. Polska była pierwszym na świecie państwem, które wypuściło takie papiery dłużne (sovereign green bonds), które mają finansować wydatki na ochronę środowiska naturalnego.

W grudniu 2016 r. rząd wyemitował pięcioletnie obligacje na kwotę 750 mln euro, które bez problemu znalazły nabywców wśród inwestorów. Odnotowano popyt na poziomie 1,5 mld euro (91 inwestorów). Uzyskano rentowność 0,634 proc., taką samą, jak przy standardowej emisji publicznej na rynku euro z identycznym terminem zapadalności.

Wśród nabywców obligacji 61 proc. stanowili zorientowani wyłącznie na inwestycje w tego rodzaju proekologiczne instrumenty. Najwięcej kupili inwestorzy z Niemiec i Austrii (27 proc.), krajów Beneluksu (17 proc.), krajów nordyckich (15 proc.), Francji (13 proc.), Wielkiej Brytanii i Irlandii (12 proc.), Polski (8 proc.). Wśród nich były fundusze inwestycyjne (49 proc.), banki (22 proc.), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (16 proc.), banki centralne i instytucje publiczne (12 proc.).

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).

Green bonds umożliwiły nam dalszą dywersyfikację bazy inwestorskiej, jako że zakupione zostały w dużej części przez inwestorów z wyraźnym zorientowaniem na inwestycje w obligacje typu green – oświadczył wiceminister finansów Piotr Nowak. Stwierdził, iż zainteresowanie emisją było bardzo duże i pozwoliło podwyższyć kwotę wyemitowanych obligacji z  zakładanego poziomu 500 mln do 750 mln euro.

Środki pozyskane z emisji zielonych obligacji przeznaczone zostaną na inwestycje proekologiczne, na pokrycie kosztów projektów korzystnie wpływających na środowisko, zgodnych z wymogami określonymi przez Ministerstwo Finansów na podstawie międzynarodowych standardów ICMA Green Bond Principles. Z obecnej emisji zostanie sfinansowanych kilka projektów związanych z transportem, głównie kolejowym pasażerskim, rewitalizacją terenów poprzemysłowych, rozwojem parków narodowych i rolnictwem ekologicznym.

Emisję zorganizowało konsorcjum banków inwestycyjnych HSBC, J.P. Morgan, PKO BP.

Doradcami Ministerstwa Finansów przy emisji zielonych obligacji  byli prawnicy kancelarii White & Case w Warszawie: partner lokalny Andrzej Sutkowski  i associate Katarzyna Grodziewicz.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl