Gide i KKG w zaakceptowanym przez bank programie ugodowym dla frankowców

579

Kancelarie Gide Loyrette Nouel i Kubas Kos Gałkowski doradzały bankowi PKO BP przy przygotowaniu programu ugód z kredytobiorcami walutowymi.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO Banku Polskiego zwołane, by podjąć decyzję w sprawie dalszych działań związanych z  propozycjami rozwiązania problemów kredytobiorców walutowych, zaakceptowało 23 kwietnia 2021 r. uchwałę dotyczącą ugód. To grupa klientów, którzy mają kredyty denominowane lub indeksowane w obcych walutach, głównie we frankach szwajcarskich. Bank chce wydzielić z kapitału specjalny fundusz w kwocie 6,7 mld zł; pokrywane byłyby z niego wypłaty dla frankowców, z którymi zawrze ugody o przewalutowaniu kredytów na złote.

– Akcjonariusze PKO Banku Polskiego dali Radzie Nadzorczej i Zarządowi banku mandat do zawierania ugód z kredytobiorcami walutowymi. Oferowanie ugód ruszy po zakończeniu pilotażu i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą warunków, jakie bank zaoferuje kredytobiorcom. Warunki te będą uwzględniały ocenę otoczenia prawnego i orzeczniczego – powiedział Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Pod koniec 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankom zawieranie takich ugód jako optymalne, w jej opinii, rozwiązanie problemu frankowców, które byłoby alternatywą dla drogi sądowej. Według propozycji Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, banki powinny zaoferować tym klientom możliwość zawierania dobrowolnych porozumień i rozliczenia się z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w którym udzielony został kredyt walutowy.

PKO BP poinformował, że przeanalizował korzyści i ryzyka związane z możliwymi wariantami postępowania w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych. W jego ocenie zawarcie ugód wyeliminuje ryzyko kursowe po stronie klientów, a w banku ograniczy ryzyko prawne oraz niepewność co do kierunku ostatecznych rozstrzygnięć sądowych i ich skutków finansowych. PKO BP przeprowadził też wśród swoich klientów badanie, które pokazało, że aż 70 proc. z nich jest zainteresowanych zawarciem ugody.

Bank od  pół roku pracuje nad propozycją przewodniczącego KNF. Prace nad warunkami ugód są na ukończeniu. Dotyczy to zarówno samej oferty, mechanizmu przewalutowania, jak i projektów umów między klientem i bankiem. Proces mediacji będzie toczył się przy udziale Sądu Polubownego przy KNF. Wniosek o jego przeprowadzenie będzie można złożyć za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej PKO. Zawartą z klientem umowę o mediację bank przekaże do Sądu Polubownego przy KNF. Mediator z sądu wyznaczy terminy spotkań mediacyjnych oraz określi sposób, w jaki będą się one odbywać. Proces mediacji będzie bezpłatny dla klienta – koszty poniesie bank.

Z możliwości zawarcia ugody, będą mogli skorzystać również klienci, którzy pozostają dziś w sporze sądowym z bankiem. W tym przypadku, proces ugodowy będzie toczył się przed sądami powszechnymi.

PKO BP to największy bank w Polsce. Jak podaje Wikipedia, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski został założony w 1919 r. dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego jako Pocztowa Kasa Oszczędności. W 1950 r. zlikwidowano ją, a na jej miejsce utworzono bank państwowy – Powszechną Kasę Oszczędności W 1975 r. PKO została włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego. W 1987 r. stała się ponownie samodzielnym bankiem zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. W 2000  r. przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, która w 2004 r. weszła na giełdę.

Dziś bank zatrudnia ok. 30 tys. osób. Obsługuje klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, wielkie korporacje. Kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada 29,43 proc. akcji.

Kancelaria Gide poinformowała „Rynek Prawniczy”, że jej prawnicy doradzali PKO BP przy programie ugód z kredytobiorcami walutowymi. W opracowaniu schematu ugodowego zakończenia sporów na gruncie walutowych kredytów mieszkaniowych, wdrażającego propozycję przewodniczącego KNF, doradzali counsel  Krzysztof Ciepliński i associate Hubert Karniewski z departamentu sporów sądowych i arbitrażu. Zagadnienia dotyczące prawa konkurencji analizował associate  Szymon Chwaliński z departamentu prawa konkurencji i dystrybucji. W zakresie prawa spółek handlowych i rynków kapitałowych doradzał Dawid Van Kędzierski, associate w departamencie prawa rynków kapitałowych

„Rynek Prawniczy” ustalił, że doradcą prawnym PKO BP w sprawie ugód frankowych była także kancelaria Kubas Kos Gałkowski.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl