Greenberg Traurig i Clifford Chance w miliardowych akcjach banku

361
Fot.: www.waran.pl

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Greenberg Traurig doradzała Alior Bankowi przy emisji akcji o wartości 2,2 mld zł. Kancelaria Clifford Chance była doradcą banków – menedżerów tej emisji.

Oferta publiczna Alior Banku obejmowała 56,5 mln nowych akcji po cenie emisyjnej 38 zł 90 gr. Emisję przeprowadzono z zachowaniem prawa poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy. Prawa poboru przyznano tym inwestorom, którzy byli akcjonariuszami banku do 23 maja (dzień prawa poboru).

Jak poinformował Alior, wszystkie jego nowe akcje oferowane w maju 2016 r. w ramach emisji z prawem poboru oraz zapisów dodatkowych, zostały objęte przez inwestorów. Wpływy brutto z oferty wyniosły 2,2 mld zł, a łączny popyt ponad 1,5-krotnie przewyższył liczbę zaoferowanych akcji. Była to największa oferta publiczna od 2013 r. i  największa emisja akcji z prawem poboru od 2009 r. Pozyskane środki maja sfinansować planowany zakup wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnić kapitały własne połączonego banku.

– Alior Bank, przy zdecydowanym wsparciu swoich akcjonariuszy, z sukcesem pozyskał zakładane wpływy z emisji. Szacuje się, że blisko połowa tych środków pochodziła od inwestorów zagranicznych, a zatem była to największa inwestycja kapitałowa w Polsce w tym roku, przewyższająca inne bezpośrednie inwestycje zagraniczne – skomentował Wojciech Sobieraj, prezes zarządu Aliora.

Alior Bank to średniej wielkości bank uniwersalny w Polsce, który rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. W 2015 r. kupił go Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Aktywa Aliora wynoszą 42 mld zł, co plasuje go na 11. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej na koniec 2015 r. Ponad 6,5 tys. pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji obejmująca  830 placówek obsługuje prawie 3,1 mln klientów, w tym ponad 130 tys. firm. Wybrane produkty i usługi  oferowane są także w 583 punktach sieci telefonicznej T-Mobile w ramach strategicznego partnerstwa obu firm i w 70 placówkach Tesco. W marcu 2016 r. Alior zawarł z firmą General Electric wstępną umowę kupna podstawowej działalności Banku BPH.

Globalnymi współkoordynatorami oferty akcji Alior Banku oraz współprowadzącymi księgę popytu były banki: BZ WBK (pełniący jednocześnie funkcję oferującego), Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego był  lokalnym współprowadzącym księgę popytu. Alior zawarł ponadto umowę o gwarantowaniu emisji z tymi instytucjami finansowymi. Największy akcjonariusz banku, PZU, objął nowe akcje proporcjonalnie do swojego udziału.

Jako doradca prawny Alior Banku działała kancelaria Greenberg Traurig – biura w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku. Kancelaria Clifford Chance – biura w Warszawie i Londynie – była doradcą prawnym banków – menedżerów oferty oraz banku oferującego.

Bank ocenił koszty oferty na ok. 35,1 mln zł. Obejmują one m. in. koszty: doradztwa prawnego, przygotowania i sporządzenia prospektu i informacji finansowych, publikacji informacji o ofercie, opłaty administracyjne, rejestracyjne oraz wynagrodzenie biegłego rewidenta.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl