Sukces JDP w wyroku dotyczącym realizacji Trasy Górnej w Łodzi

909
Nasuwanie nowego wiaduktu kolejowego na Trasie Górnej w Łodzi (www.youtube.com)

Znaczący wyrok otwiera drogę firmom budowlanym i potwierdza, że także w kontraktach „projektuj i buduj” wykonawca ma prawo do przekraczającej ryczałt płatności za wykonanie robót odmienną metodą.

Kancelaria Jara Drapała & Partners (JDP) reprezentując Mosty Łódź S.A. uzyskała 27 maja 2019 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi podtrzymujący wyrok sądu I instancji zasądzający od miasta Łódź dla wspomnianego wykonawcy łącznie prawie 32 miliony złotych (w tym odsetki).

 – Wyrok Sądu Apelacyjnego potwierdził prawo wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia (ponad ryczałt) za roboty dodatkowe i zamienne, związane z odmiennym od określonego w umowie zaprojektowaniem i wykonaniem obiektu budowlanego (wiaduktu kolejowego), co wynikało z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Ten prawomocny wyrok otwiera drogę innym firmom budowlanym realizującym kontrakty w formule „projektuj i buduj” do tego, by w razie konieczności zmiany założonej w ofercie metodologii wykonania powierzonych im robót, firmy te mogły dochodzić z tego tytułu dodatkowych płatności przekraczających umowne wynagrodzenie ryczałtowe. Dotychczas kwestia ta nie była jednoznacznie rozstrzygana w orzecznictwie – mówi radca prawny Andrzej Sokołowski, partner w kancelarii JDP.

Spór dotyczył m.in. budowy jednego z wiaduktów kolejowych w trakcie projektowania i budowy odcinka tzw. Trasy Górnej w Łodzi. Podczas realizacji inwestycji wystąpiły niezależne od wykonawcy okoliczności uniemożliwiające (zakładaną na etapie składania oferty) budowę wiaduktu tzw. „metodą połówkową”, która zapewniałaby ciągłość przejazdów kolejowych po jednym torze. W związku z koniecznością zapewnienia przejezdności na obu torach ujawnioną po zawarciu umowy, konieczna była zmiana technologii na taką, która umożliwiła wybudowanie nowego wiaduktu obok, a następnie przeprowadzenie w ciągu zaledwie 68 godzin skomplikowanej operacji rozbiórki starego i nasunięcia w jego miejsce nowego wiaduktu. To z kolei wymagało zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę znacznego zakresu prac dodatkowych i zamiennych, nieujętych w ofercie składanej w postępowaniu przetargowym. Zamawiający odmówił dodatkowej zapłaty za nie, powołując się przede wszystkim na formułę „projektuj i buduj” oraz ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Spółka Mosty Łódź, przy udziale kancelarii JDP, podejmowała działania w celu doprowadzenia do zawarcia ugody, jednak wobec braku takiej woli ze strony zamawiającego zmuszona była dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej. Wyrok jest prawomocny. Wypada dodać, iż brak woli ugody na etapie przedsądowym spowodował, iż po wydaniu prawomocnego wyroku zamawiający zapłacił dodatkowo prawie 8 mln zł odsetek ze środków publicznych.

Przemysław Drapała, Andrzej Sokołowski, Jakub Majewski, Jaśmina Łyczewska

Mosty Łódź S.A. reprezentowali mec. Andrzej Sokołowski (partner), prof. Przemysław Drapała (partner kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury kancelarii JDP) wraz z adwokatem Jakubem Majewskim (associate) i aplikantką adwokacką Jaśminą Łyczewską (associate).

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners