Wierzbowski Eversheds Sutherland z kontraktem na obsługę prawną autostradowych inwestycji

884
(www.gddkia.gov.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, niedawny przetarg na obsługę prawną projektów drogowych, ogłoszony przez centralę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wygrała kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland, która zaoferowała swoje usługi za 1 mln 124 tys. 220 zł (z VAT).

Na stronie internetowej GDDKiA 1 kwietnia 2019 r. opublikowano urzędową informację o wyniku tego przetargu. Generalna Dyrekcja podała, iż 29 marca 2019 r. zamówienie zostało udzielone tej właśnie kancelarii.

Z informacji GDDKiA o wszczęciu w styczniu 2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia wynika, że obejmuje ono „świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym” dotyczących projektów drogowych zrealizowanych i realizowanych w „korytarzu autostrady A2” (chodzi np. o projekty poszerzenia tej drogi w niektórych miejscach o dodatkowy pas ruchu w każdą stronę), jak również dróg krajowych, w tym realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Obsługa prawna ma dotyczyć także dzierżawy przez GDDKiA miejsc obsługi podróżnych.

Na realizację zamówienia GDDKiA przeznaczyła 990 tys. zł netto, czyli 1 mln 217 tys. 700 zł z VAT. Zamówienie dotyczy w sumie 1330 godzin pracy  prawników, w tym 110 godzin tzw. lidera zespołu doradczego (prawnik z większym doświadczeniem zawodowym w obsłudze projektów drogowych) oraz łącznie 1220 godzin ośmiu prawników w okresie dwóch lat. Przewidziano także tzw. prawo opcji, czyli zwiększenie o połowę maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia, jeżeli „godziny” prawników „ulegną wyczerpaniu”, a środki na wynagrodzenie zostaną wydane. Przy skorzystaniu przez GDDKiA z tego prawa wartość zamówienia może wzrosnąć o 608 tys. 850 zł brutto – przy przedłużeniu czasu jego realizacji do czterech lat.

Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę (60 proc.) i doświadczenie wykonawcy (40 proc.).

Po otwarciu ofert 11 lutego 2019 r. okazało się, że wpłynęły dwie:

 • Hogan Lovells – cena za całość 1 158 660 zł z VAT; stawka za godzinę pracy lidera – 800 zł, prawnika – 700 zł netto
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland – cena za całość 1 124 220 zł z VAT; stawka za godzinę pracy lidera – 1100 zł, prawnika – 650 zł netto

Zadania wykonawcy to m.in. :

 • bieżące wsparcie GDDKiA w relacjach kontraktowych z koncesjonariuszami autostrad w korytarzu A2 (m.in. przygotowywanie stanowisk negocjacyjnych, udział w negocjacjach zmian umów koncesyjnych)
 • doradztwo przy realizacji inwestycji drogowych w modelu PPP
 • ocena prawna przekazywanych przez GDDKiA materiałów pod kątem ograniczania ryzyk i zagrożeń
 • udział w sporządzaniu i ocenie umów: kredytowych, zabezpieczeń zobowiązań finansowych, rozliczeń
 • doradztwo przy prowadzeniu negocjacji umów związanych z przyszłymi inwestycjami autostradowymi
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych w sprawach realizowanych projektów drogowych
 • przygotowanie projektów umów o budowę i eksploatację autostrady
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia wykonania kontraktów
 • reprezentowanie GDDKiA przed sądami, organami administracji publicznej, urzędami i instytucjami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi w zakresie prowadzonych postępowań

W innym postępowaniu, w styczniu 2019 r., oddział GDDKiA w Szczecinie rozstrzygnął przetarg na czteroletnią obsługę prawną prowadzonych przez siebie inwestycji drogowych.

Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczał 1 mln 771 tys. 200 zł z VAT. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę (60 proc.) i doświadczenie kadry (40 proc.). Zamawiający wymagał, aby usługa wykonywana była w formie codziennych ośmiogodzinnych dyżurów dwóch prawników w jego siedzibie, a przez trzeciego – na każde wezwanie w jego siedzibie lub z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej – elektronicznej, faksowej lub telefonicznej.

Oferty złożyły trzy kancelarie ze Szczecina:

 • Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy – cena 1 588 176 zł brutto
 • Licht & Przeworska – cena 4 250 880 zł brutto
 • Kancelaria Adwokacka Igor Frydrykiewicz – cena 2 001 456 zł brutto

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę kancelarii Igora Frydrykiewicza, która zdobyła najwięcej punktów, w tym maksimum za doświadczenie kadry (40). Najwięcej punktów za cenę, czyli maksimum (60), zdobyła Skotarczak, Dąbrowski Olech i Partnerzy, ale zero za doświadczenie. Natomiast kancelarii Licht & Przeworska przyznano zero punktów za doświadczenie i najmniej za zaoferowaną cenę (najwyższą).

W rezultacie rozstrzygnięcia zamawiający podniósł wartość zamówienia i umowy do kwoty 2 mln 001 tys. 456 zł z VAT.

Zakres obsługi obejmuje m.in.:

 • sporządzanie opinii i analiz prawnych, przygotowanie, opiniowanie dokumentów, umów, aneksów, porozumień oraz pism, wniosków i innych dokumentów dotyczących np. podstaw, zasadności oraz zgodności z zawartymi umowami i obowiązującym prawem roszczeń wykonawców robót, usług, dostaw, podwykonawców, dalszych podwykonawców
 • analizę podstaw i zasadności oraz przygotowanie roszczeń zgłaszanych przez zamawiającego w stosunku do wykonawców świadczących roboty budowlane, usługi, dostawy
 • przygotowywanie, analizę i weryfikację zawieranych przez zamawiającego ugód, porozumień
 • monitorowanie zagrożeń związanych z realizacją umów i zgłaszanie ich zamawiającemu oraz współdziałanie z nim w celu  zapobiegania powstawaniu sporów i roszczeń
 • obsługę prawną rozliczeń z podwykonawcami, usługodawcami, dostawcami oraz zgłaszanych przez nich roszczeń
 • opiniowanie lub współudział w opracowywaniu treści polis ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych dokumentów mających na celu zabezpieczenie roszczeń i interesów zamawiającego
 • zgłaszanie wierzytelności Skarbu Państwa w postępowaniach upadłościowych
 • przygotowywanie wniosków do komorników sądowych i nadzór nad przebiegiem egzekucji sądowych
 • reprezentowanie zamawiającego oraz wykonywanie czynności w postępowaniach egzekucyjnych
 • windykację należności oraz monitorowanie prowadzonej windykacji należności z tytułów budżetowych, dochodów własnych oraz kar i opłat wynikających z ustawy o drogach publicznych
 • doradztwo, opracowywanie odpowiedzi na pytania stawiane przez podmioty kontrolujące zamawiającego oraz opracowywanie odpowiedzi na wyniki kontroli
 • opiniowanie lub przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw kierowanych do organów ścigania oraz zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • reprezentowanie zamawiającego przed sądami, organami administracji publicznej, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed innymi instytucjami i organami na podstawie udzielonych pełnomocnictw
 • współpracę z Prokuratorią Generalną RP, w tym sporządzanie wniosków, pism, opinii, wyjaśnień, udzielanie odpowiedzi oraz wykonywanie innych czynności na żądanie Prokuratorii
 • przygotowywanie, uzgadnianie treści pozwów, wniosków, odpowiedzi, wystąpień oraz innych pism procesowych do sądów i organów administracji
 • informowanie zamawiającego o bieżących zmianach w przepisach prawnych i ich wyjaśnianie
 • informowanie o bieżącym orzecznictwie sądowym w sprawach związanych z działalnością zamawiającego
 • świadczenie pomocy prawnej w procesie uzyskiwania i dysponowania prawem do terenu pod planowane inwestycje
 • przygotowywanie i występowanie z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych
 • reprezentowanie zamawiającego przed organami ścigania, w tym przed policją, prokuraturą

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl