Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni obsługuje budowę nowoczesnego muzeum

819
Projekt obejmuje gmachy MSN (po prawej) oraz teatru TR Warszawa.

Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni zawarła umowę o obsługę prawną budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Umowę podpisano na 20 miesięcy, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego – opiewa ona na prawie 0,5 mln zł wynagrodzenia.

Przetarg na obsługę prawną budowy nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz jego tymczasowej siedziby ogłoszono pod koniec 2015 r. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosiła 300 tys. zł  (369 tys. zł brutto). Wśród kryteriów oceny ofert cena ważyła połowę, drugą – inne kwestie, jak liczba zaoferowanych godzin obsługi podczas cotygodniowych dyżurów w siedzibie muzeum. Wyniki ogłoszono w styczniu 2016 r.

Jak informuje MSN, kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni została w tym przetargu sklasyfikowana na trzeciej  pozycji – zgłosiło się do niego dziewięć firm prawniczych, jedną odrzucono. Zamawiający próbował zawrzeć umowę z dwiema wyżej sklasyfikowanymi kancelariami, lecz one ostatecznie odmówiły. Dlatego też muzeum „weryfikując ilość posiadanych środków na sfinansowanie tego zamówienia”, podpisało umowę z Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni.

W przetargu uczestniczyły kancelarie oferujące następujące ceny (w kolejności miejsc uzyskanych w przetargu):

 • Kancelaria Prawna Tomasz Siedlecki z Warszawy – 189 tys. 800 zł (po zmniejszeniu) za 10 godzin pracy tygodniowo
 • GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy z Poznania –  254 tys. 610 zł za 10 godzin tygodniowo
 • Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni z Warszawy – 479 tys. 700 zł za 25 godzin tygodniowo
 • Domański Zakrzewski Palinka – 890 tys. zł za 25 godzin tygodniowo
 • Lewandowski Styliński i Wspólnicy z Warszawy – 984 tys. zł za 10 godzin tygodniowo
 • GWW Grynhoff i Partnerzy – 861 tys. zł
 • Konsorcjum trzech kancelarii: Marcjanny Rejman-Jędrczak; Centrum Prawa Konkurencji Elżbieta Modzelewska-Wąchal; Pociej Dubois Kosińska-Kozak – 3 mln 75 tys. zł za 25 godzin tygodniowo
 • Baker & McKenzie – 2 mln 369 tys. 472 zł za 10 godzin tygodniowo

Zakres świadczonych przez wybraną kancelarię usług prawnych obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące: prawa i postępowania administracyjnego; prawa i postępowania cywilnego; prawa budowlanego; finansów publicznych; gospodarki i obrotu nieruchomościami; zamówień publicznych; własności i użytkowania gruntów; prawa autorskiego.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in. wydawanie pisemnych opinii prawnych; przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, udział w negocjacjach; informowanie o zmianie przepisów prawa wpływającej na prowadzenie inwestycji; wsparcie w zakresie przygotowywania dokumentów wewnętrznych zamawiającego (regulaminów, zarządzeń); udzielanie na bieżąco porad ustnie, mailem, pisemnie w sprawach realizacji inwestycji.

Kancelaria będzie także reprezentować zamawiającego w sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub innymi organami orzekającymi, w postępowaniach administracyjnych,  we wszystkich instancjach – bez dodatkowego wynagrodzenia ponad zaproponowane  w ramach oferty godzinowej.

Zobowiązana jest do skierowania każdorazowo na dyżur co najmniej jednego prawnika. Ponadto na każde wezwanie zamawiającego poza ustalonymi godzinami, prawnik ma stawiać się w siedzibie muzeum w sytuacjach wyjątkowych nieprzewidywalnych, pilnych.

Pamiętając o wliczeniu w cenę obsługi w sprawach sądowych oraz w sytuacjach niespodziewanych, warto pokazać, jak kancelarie szacowały swoje oferty cenowe w odniesieniu do jednej godziny pracy (dyżuru). Czas trwania tego zamówienia to 20 miesięcy, czyli prawie 87 tygodni –  z podzielenia ceny ofertowej przez liczbę godzin zaoferowanych wynika, że poszczególne firmy prawnicze za jedną godzinę pracy oczekiwały:

 • Kancelaria Prawna Tomasz Siedlecki – ok. 218 zł
 • Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni – ok. 220 zł
 • GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy – ok. 293 zł
 • Domański Zakrzewski Palinka – ok. 410 zł
 • Lewandowski Styliński i Wspólnicy – ok. 1 130 zł
 • Konsorcjum – ok. 1 415 zł
 • Baker & McKenzie – 2 724 zł

MSN ma już umowę z kancelarią Ćwik i Partnerzy z Warszawy – o doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów na inżyniera kontraktu, konsultanta teatralnego oraz na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest państwową instytucją kultury utworzoną przez ministra kultury w kwietniu 2005 r. Na mocy umowy zawartej w 2006 r. pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Urzędem m.st. Warszawy, muzeum jest instytucją współprowadzoną – MKiDN finansuje i nadzoruje jego bieżącą działalność, zaś władze stolicy zapewniają mu tymczasową siedzibę oraz odpowiadają za wybudowanie przyszłego gmachu, który ma powstać po północnej stronie placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki.

Od  2008 r. MSN prowadzi działalność w siedzibie tymczasowej. Organizowane przezeń wystawy, wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz wydawane publikacje służą wypracowaniu kompleksowego programu działalności w przyszłej siedzibie.

Obecnie trwają starania o pozwolenie na budowę, która rozpocznie się w połowie 2017 r. Siedziba MSN będzie oddana do użytku wiosną 2020 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl