Większe bezpieczeństwo kolei dzięki bezprecedensowemu wyrokowi w sprawie interoperacyjności systemu

396

Sąd Okręgowy w Warszawie 13 stycznia 2016 r. w pełni podzielił stanowisko firmy prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy oraz adwokat Magdaleny Pląskowskiej reprezentujących Plastwil Sp. z o.o. w postępowaniu odwoławczym od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 18 kwietnia 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. akt KIO 446/16.

Tym samym Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę złożoną przez Plastwil na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) opracowanej przez PKP PLK S.A. dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia produktu do obrotu.

Plastwil jest firmą z branży produkcji elementów z tworzyw sztucznych i obróbki mechanicznej metali przede wszystkim dla  kolei.

Wyrok ma kluczowe znaczenie ze względu na fakt przełamania dotychczasowej praktyki stosowanej przez PKP PLK, która umożliwiała złożenie oferty przez podmioty niespełniające minimalnych kryteriów bezpieczeństwa i nie będące w stanie zaoferować produktów, które w świetle unijnego prawa transportu kolejowego można legalnie wprowadzić na polski rynek. Dodatkowo działania takie miały istotny wpływ na ograniczenie konkurencyjności ze strony podmiotów posiadających wymagane prawem dokumenty, których uzyskanie generuje koszty i wpływa na zwiększoną cenę produktu oraz wartość oferty.

– Jestem dumny z zespołu i wykonanej przez niego pracy. Tak kluczowy, precedensowy wyrok, poruszający kwestię wykładni oraz zakresu stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (standardów, protokołów i zaleceń) podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei Unii Europejskiej, istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na polskich liniach kolejowych oraz ograniczy działania noszące znamiona nieuczciwej konkurencji – powiedział adwokat Paweł Gunia, partner kierujący Praktyką Infrastruktury i Budownictwa KZP.

Plastwil zakwestionował zapisy SIWZ w zakresie, w jakim odnosiły się one do dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego produktu z TSI Infrastruktura.

W ramach prowadzonego przetargu zamawiający PKP PLK uznał za alternatywne przedstawienie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, deklaracji zgodności WE lub innego dokumentu uznawanego w ramach weryfikacji podsystemu TSI Infrastruktura. PKP PLK posługiwała się ponadto oznaczeniem konkretnego wyrobu zamiast cechami i opisem przedmiotu zamówienia.

Sąd podzielił stanowisko Plastwilu i uznał, że zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 dotyczącego Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE Nr L 356 z 12 grudnia 2014 r.), od 1 stycznia 2016 r. dla każdego wprowadzanego na rynek składnika interoperacyjności konieczne jest posiadanie deklaracji WE i nie jest możliwe przedstawienie dokumentów alternatywnych wskazanych przez PKP PLK.

Sąd wskazał również, że spółka PKP PLK w opisie przedmiotu zamówienia powinna określić, jakie normy techniczne powinny spełniać nabywane składniki interoperacyjności, a nie wskazywać konkretne typy produktów.

Ze strony KZP sprawę, pod kierownictwem partnera Pawła Guni prowadzili także Dr. iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int. (partner) oraz radca prawny Katarzyna Cybulska (starszy prawnik).

Materiał kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy