Linklaters na stumilionowych obrotach w 2021 roku

345

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Linklaters osiągnęła w 2021 r. przychód z działalności w olbrzymiej kwocie ponad 100 mln zł. To wynik o ponad 8 mln zł i ponad 9 proc. lepszy niż ten z roku wcześniejszego. Kancelaria ustanowiła tym samym nowy rekord własnych obrotów.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, przychód kancelarii ze sprzedaży usług prawnych wynosił 100,7 mln zł i był o 8,7 mln zł, czyli 9,4 proc., wyższy od wyniku z roku 2020.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 6,9 mln zł i był o ponad 300 tys. zł i 4,2 proc. niższy od tego z roku 2020. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 3,9 mln zł i zmalał o ponad 400 tys. zł i o 11,4 proc. Stało się tak dlatego, że kancelaria, jako spółka komandytowa, od 1 stycznia 2021 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który w minionym roku podatkowym wyniósł 1,6 mln zł.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 14,5 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w mln zł):

     2021   2020   2019   2018   2017    2016    2015    2014
Linklaters      100,7    92,0    91,0    96,1    95,8     94,7     90,6     83,9

Kancelaria oceniła w sprawozdaniu finansowym, że „kierownictwo spodziewa się ograniczonego wpływu wojny na Ukrainie” na jej działalność. W dłuższej perspektywie może ona „wpłynąć na ogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej na świecie”, jednak firma „dysponuje stabilnym zespołem pracowniczym, rozbudowaną siecią kontaktów, zaś kierownictwo – odpowiednim doświadczeniem w branży, aby móc odpowiednio reagować na zmiany warunków zewnętrznych i zapewnić działalność firmy w niezmniejszonym istotnie zakresie”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl