Jara Drapała & Partners uzyskała pierwszy prawomocny wyrok dotyczący szkody giełdowej

1468

Wyrokiem z 6 lutego 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego zasądzającego na rzecz jednej ze spółek z branży informatycznej reprezentowanej przez kancelarię Jara Drapała & Partners naprawienie tzw. szkody giełdowej.

Spór wiązał się z nabyciem przez powoda mniejszościowego pakietu akcji jednej ze spółek giełdowych w 2010 r. Dochodzona szkoda wynikała z niewykonania przez innego akcjonariusza (pozwanego), który uzyskał pozycję dominującą w tej spółce, obowiązku ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje, a tym samym wykupienia pakietu mniejszościowego posiadanego przez powoda.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, podzielając stanowisko prezentowane przez pełnomocników z kancelarii JDP, zwrócił uwagę na aspekty precedensowe tej sprawy. W orzecznictwie sądowym nie były dotychczas rozstrzygane zagadnienia dotyczące relacji miedzy deliktem akcjonariusza spółki giełdowej a jego skutkami polegającymi na powstaniu u innego akcjonariusza szkody, której wartość obliczana jest w oparciu o parametry zmienne w czasie (zmiana kursu akcji). Istotna w tym procesie była także ocena biznesowych decyzji poszkodowanego akcjonariusza (kiedy sprzedać akcje, jaką strategię sprzedaży przyjąć) w kontekście związku przyczynowego, przewidywalności przyszłych zmian kursu akcji i obliczania wysokości poniesionej przez niego szkody. Na tle tego postępowania wyłoniło się także interesujące zagadnienie ewentualnych szkód powstałych u innych akcjonariuszy, którzy w procesie po stronie powodowej nie uczestniczyli.

Z analizy orzecznictwa wynika, że jest to pierwszy w Polsce prawomocny wyrok dotyczący naprawienia tzw. szkody giełdowej. Może on mieć znaczenie dla rozstrzygania podobnych sporów w przyszłości. Ponadto z wyroku tego wywieść można ogólniejsze wskazówki co do właściwych, względnie rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą, zachowań akcjonariuszy spółek giełdowych.

Przemysław Drapała, Marcin Chomiuk, Mateusz Jaworski

Spółkę, która uzyskała odszkodowanie reprezentowali prof. Przemysław Drapała, partner kierujący praktyką sporów sądowych i arbitrażowych, partner Marcin Chomiuk oraz associate Mateusz Jaworski.

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners