Dziesięć kancelarii z ofertami na obsługę prawną rozwoju przemysłu

833
(www.facebook.com/arpsa)

Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski otrzyma zlecenie na obsługę prawną Agencji Rozwoju Przemysłu w sprawach pomocy publicznej i wsparcia niebędącego taką pomocą. Kancelaria zaoferowała cenę 369 zł brutto za godzinę świadczenia obsługi i była to najkorzystniejsza oferta, ponieważ była jedyna.

To pierwsze rozstrzygnięcie w postępowaniu, jakie ARP prowadzi w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług prawnych w różnych dziedzinach, oprócz obsługi bieżącej. Zamówienie zostało podzielone na 14 części odpowiadających merytorycznym zakresom obsługi. Obejmują one: złożone projekty inwestycyjne – transakcje zbycia i nabycia akcji, udziałów i aktywów majątkowych; projekty innowacyjne, także z finansowaniem unijnym; udzielanie pożyczek, poręczeń, emisje obligacji; zamówienia publiczne; pomoc publiczną i niepubliczną; indywidualne i zbiorowe prawo pracy; powoływanie i odwoływanie członków organów korporacyjnych spółek; doradztwo prawnopodatkowe; sprawy z zakresu technologii, mediów i telekomunikacji; prawo administracyjne i budowlane; prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe; prawo rynku kapitałowego; prawo karne gospodarcze; roszczenia reprywatyzacyjne.

Przewidziane są takie formy realizacji zamówienia jak: sporządzanie projektów dokumentów, umów, porozumień, propozycji scenariuszy działań prawnych; przygotowywanie opinii i informacji prawnych; udział w negocjacjach, spotkaniach, posiedzeniach organów; przeprowadzanie due dilligence; udział w pracach komisji, zespołów zadaniowych i projektowych.

Zamówienie dotyczy 2018 roku. Na jego realizację ARP ma budżet w kwocie 2 mln 460 tys. zł brutto. Kryteria oceny ofert są dwa: cena brutto za jedną godzinę (40 proc.) oraz doświadczenie osób skierowanych do wykonywania zamówienia (60 proc.). W styczniu otwarto oferty i okazało się, że jest ich dziewięć, a złożyło je w sumie dziesięć kancelarii (dwie w konsorcjum).

Do obsługi złożonych projektów inwestycyjnych zgłosiły się:

 • Elżanowski Cherka & Wąsowski – z ceną 369 zł za godzinę
 • Kubas Kos Gałkowski – 553,50 zł

W zakresie obsługi projektów innowacyjnych jedyną ofertę przedstawiła kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski z ceną 369 zł za godzinę.

Oferty na obsługę zamówień publicznych złożyły:

 • Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni – 295,20 zł
 • konsorcjum kancelarii doradztwa prawnego i gospodarczego K&K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska-Kuźma i kancelarii radcowskiej Przemysław Bloch – 332,10 zł
 • Elżanowski Cherka & Wąsowski – 369 zł
 • WKB Wierciński Kwieciński Baehr – 553,50 zł

W dziedzinie prawa pracy zgłosiły się:

 • kancelaria radcowska Violetta Micorek – 250 zł
 • Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni – 295,20 zł
 • Kancelaria Prawa Pracy Anna Telec – 307,50 zł
 • Kubas Kos Gałkowski – 553,50 zł

W zakresie korporacyjnej obsługi spółek jedyną ofertę przedstawiła kancelaria Kubas Kos Gałkowski z ceną 553,50 zł za godzinę.

W dziedzinie prawa administracyjnego i budowlanego oferty złożyły:

 • Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni – 295,20 zł
 • Elżanowski Cherka & Wąsowski – 369 zł
 • Kubas Kos Gałkowski – 553,50 zł

W zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego zgłosiły się kancelarie:

 • Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni – 295,20 zł
 • Tobor i Mozdżeń z Katowic – 307,50 zł
 • Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota – 553,50 zł

W dziedzinie prawa karnego gospodarczego ofertę przedstawiły:

 • Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni – 332,10 zł
 • Kubas Kos Gałkowski – 553,50 zł

Do obsługi roszczeń reprywatyzacyjnych zgłosiły się również:

 • Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni – 332,10 zł
 • Kubas Kos Gałkowski – 553,50 zł

W pozostałym zakresie (cztery części) zamawiająca ARP unieważniła postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Agencja Rozwoju Przemysłu to, jak podaje Wikipedia, spółka akcyjna Skarbu Państwa, która od 1991 r. wspiera restrukturyzację polskich przedsiębiorstw. Jest zaangażowana w transport kolejowy – jako właściciel spółki H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, większościowy udziałowiec w spółce Przewozy Regionalne, obsługującej na zlecenie samorządów wojewódzkich ruch lokalnych i międzywojewódzkich pociągów osobowych. Zarządza specjalnymi strefami ekonomicznymi Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan. Jest właścicielem Fundacji Pro Arte et Historia, która zarządza zespołami zamkowo-parkowymi w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl