Konferencja M&A Day 2018 zakończona dużym sukcesem

353

11 października br. w Warszawie odbyła się pierwsza edycja konferencji M&A Day, która zgromadziła ponad osiemdziesiąt osób związanych z rynkiem fuzji i przejęć. Organizatorem konferencji była kancelaria Jara Drapała & Partners, a patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Marsh Polska, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK).

Podczas M&A Day osiemnaścioro panelistów – wybitnych ekspertów prawa i rynku kapitałowego poruszyło aktualne zagadnienia związane z M&A, między innymi: różnice w transakcjach dokonywanych z inwestorem branżowym a inwestorem finansowym, ich znaczenie dla przygotowania i prowadzenia procesu transakcji, przygotowanie i prowadzenie procesu transgranicznego M&A na rynkach niemieckojęzycznych, na co zwraca uwagę w przypadku due diligence zarząd spółki giełdowej i zarząd spółki spoza parkietu oraz jak wygląda kwestia naruszeń gwarancji i zapewnień z perspektywy procesowej, a jak z ubezpieczeniowej.

– Cieszymy się, że udało nam się zebrać w jednym miejscu na jednej konferencji tylu znakomitych ekspertów, którzy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami z obszaru fuzji i przejęć z zupełnie różnych perspektyw – powiedział Zbigniew Jara, radca prawny i Rechtsanwalt, partner zarządzający kancelarii Jara Drapała & Partners, który otworzył konferencję.

Jako keynote speaker wystąpił Przemysław Schmidt – bankier inwestycyjny, menadżer i radca prawny z 30-letnim doświadczeniem zawodowym, który w swoim wystąpieniu mówił, jak istotne dla powodzenia transakcji M&A są aspekty psychologiczne i pozabiznesowe motywacje stron. Wystąpienie zostało przyjęte z zainteresowaniem, a to jak ważna jest  tzw. „chemia” między jedną stroną a drugą w transakcji było motywem niejednej dyskusji w trakcie konferencji.

Pierwszy panel dotyczył specyfiki transakcji M&A z inwestorem branżowym vs. inwestorem finansowym, aktualnych tendencji w rozwoju rynku, częstotliwości występowania obu typów transakcji, różnic w podejściu kontrahenta będącego inwestorem strategicznym albo finansowym do transakcji i różnych celów, jakie im przyświecają. Podsumowaniem była teza, że najlepszym inwestorem jest inwestor branżowy, którego właścicielem jest inwestor finansowy.

Część dotycząca transgranicznego M&A na rynkach niemieckojęzycznych dotyczyła praktycznych aspektów odnoszących się do wejścia na rynek niemiecki w drodze transakcji M&A, zwłaszcza związanej z sukcesją, wykupem z upadłości czy też zawiązaniem joint venture. Paneliści podzielili się z gośćmi swoim doświadczeniem w prowadzeniu transakcji M&A w krajach niemieckojęzycznych, wskazując nie tylko na specyfikę tych transakcji, ale również na możliwości znalezienia stosownych targetów, uwarunkowania rynkowe i aspekt kulturowy. Jedną z głównych konkluzji była potrzeba całościowego przygotowania transakcji, łącznie z dokładną analizą sytuacji rynkowej i prawnej przed nabyciem, a następnie proces integracji po nabyciu oraz większa rola doradców, wynikająca zarówno ze zwyczajów na rynkach niemieckojęzycznych, jak i nieznajomości lokalnego prawa przez polskich przedsiębiorców.

Spojrzenie na due diligence z perspektywy zarządu spółki giełdowej i spoza parkietu odnosiło się zarówno do kwestii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i do obowiązków informacyjnych wynikających z MAR, zarówno ze strony udostępniającego dane na potrzeby due diligence, jak i podmiotu dokonującego tego badania.

Panel „Naruszenie gwarancji i zapewnień – perspektywa procesowa i ubezpieczeniowa” dotyczył skutków, jakie mogą mieć „midnight clauses” dla procesu postmergerowego, gdy zakończy się on sporem, klauzul zawartych w umowach oraz zalet arbitrażu jako metody rozstrzygania sporów z M&A i minimalizujących ryzyka.

Małgorzata Splett, dyrektor działu ubezpieczeń finansowych i transakcyjnych w Marsh Polska, wskazała, jak powszechnym na przestrzeni ostatnich kilku lat stało się wsparcie polskich transakcji M&A ubezpieczeniem „szytym na miarę”. W case studies przygotowanych na podstawie polis zawartych za pośrednictwem Marsh Polska opowiedziała „jak polisę transakcyjną można w interesujący sposób wykorzystać np. w procesach aukcyjnych, przejęciach transgranicznych czy w przypadku zidentyfikowanych w transakcji znanych ryzyk podatkowych”.

Cennym uzupełnieniem konferencji były warsztaty podatkowe, podczas których zostało zaprezentowane biznesowe i podatkowe spojrzenie na potencjalne struktury transakcji i na konieczność pogodzenia różnej optyki sprzedającego i kupującego.

– Zamysłem zorganizowania konferencji było umożliwienie eksperckiej dyskusji na tematy będące aktualnymi wyzwaniem dla uczestników transakcji M&A, nie tylko z punktu widzenia prawnego, ale przede wszystkim biznesowego. Cieszymy się z dużego zainteresowania konferencją i ożywionych dyskusji podczas przerw. Zachęca to do organizacji kolejnego takiego wydarzenia za rok – podsumowuje Marcin Chomiuk, radca prawny i partner w kancelarii Jara Drapała & Partners, pomysłodawca i prowadzący M&A Day.

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners