Dwie kancelarie zamówił ZUS do obrony pałacu przed reprywatyzacją

770
www.skyscrapercity.com

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka  wesprze kancelarię Ad Casum Dębska, Kosmala, Paczkowski i Partnerzy w reprezentacji sądowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w procesach dotyczących reprywatyzacji Pałacu Biskupów Krakowskich w Warszawie.

Procesy o zwrot obiektu, w którym mieści się oddział ZUS, wraz z roszczeniami o odszkodowanie za bezpłatne z niego korzystanie, wytoczyli zakładowi spadkobiercy dawnego właściciela nieruchomości przejętej po wojnie przez państwo, którzy starają się o jej odzyskanie.

W maju 2016 r. ZUS w procedurze zamówień publicznych, w trybie z wolnej ręki, wybrał do obsługi tych procesów kancelarię Ad Casum Dębska, Kosmala, Paczkowski i  Partnerzy z Warszawy. Zamówienie obejmuje usługi zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym w sprawie z powództwa Joanny Beller, obecnie prowadzonej przez jej spadkobierców, przeciwko ZUS rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmującego okres do zakończenia procesów, ale nie dłużej niż do końca 2018 r., to 230 tys. zł.

W czerwcu 2016 r., odrębnym zamówieniem w trybie z wolnej ręki, ZUS dobrał do tej sprawy kancelarię Domański Zakrzewski Palinka. Ta zobowiązała się do zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi, w sprawach, których wszczęcie lub prowadzenie okaże się konieczne do odparcia roszczeń wobec ZUS w sporze o Pałac Biskupów Krakowskich oraz do udziału w charakterze pełnomocnika procesowego w toczącym się przez Sądem Okręgowym w Warszawie procesie o nakazanie ZUS opuszczenia (wydania) pałacu.

Domański Zakrzewski Palinka zobowiązała się też do „merytorycznego wsparcia dotychczasowego doradcy prawnego” ZUS w sporze o pałac, czyli kancelarii Ad Casum Dębska, Kosmala, Paczkowski i Partnerzy, poprzez m.in.  współpracę w przygotowywaniu przez nią pism procesowych, apelacji, odpowiedzi na apelacje, skargi kasacyjnej lub odpowiedzi na skargę kasacyjną, analizie pism procesowych strony powodowej, konsultacje oraz wymianę informacji.

Cena obsługi z oferty kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, obejmującej okres do całkowitego zakończenia sporów, nie  później niż do końca 2018 r., wynosi 260 tys. 70 zł.

ZUS wybrał tę kancelarię w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b Prawa zamówień publicznych, który stanowi m.in., że w przypadku zamówień na usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru tegoż trybu.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji, zamówienia udzielono tejże kancelarii, ponieważ zna toczący się proces – „była ona jedną z kancelarii przeprowadzających audyt toczącego się postępowania”, a w 2014 i 2016 r. opracowała memoranda z analizą akt sprawy dla ZUS. „Ponadto jest ona jedną z wiodących kancelarii prawnych w Polsce oraz – jak wynika z rekomendacji przez nią przedstawionych – ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw podobnych do przedmiotowego sporu” – czytamy w uzasadnieniu.

Spór o reprywatyzację zabytkowego Pałacu Biskupów Krakowskich toczy się od 25 lat. Starania o zwrot budynku rozpoczęła córka przedwojennego właściciela Joana Beller, a po jej śmierci kontynuują je jej spadkobiercy. W 2010 r. NSA orzekł już, że ZUS nie ma praw do obiektu, w którym urzęduje od 1980 r. W ówczesnej fazie procesu reprywatyzatorkę reprezentował adwokat Józef Forystek z kancelarii Forystek & Partnerzy, a po stronie ZUS stała wynajęta w 2009 r. w drodze zamówienia publicznego kancelaria Ad Casum Dębska, Kosmala, Paczkowski i Partnerzy (wartość tamtego zamówienia wyniosła 131 tys. 147 zł 54 grosze).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl