Duo kancelarii w ubezpieczeniowym przejęciu energetycznych funduszy emerytalnych

297

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria NGL Legal doradzała Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń przy przejęciu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia od PGE Polskiej Grupy Energetycznej, której doradzała kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

Transakcję, ogłoszoną w marcu, sfinalizowano w lipcu 2022 r., po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. PZU nabył od PGE 100 proc. akcji TFI Energia. Po przejęciu aktywa zarządzane przez Grupę PZU wzrosły o prawie 2 mld zł.

TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się w zarządzaniu m.in. Pracowniczymi Programami Emerytalnymi dla pracowników energetyki. Zarządza dwoma funduszami. Energia Emerytura SFIO przeznaczony jest do systematycznego i długoterminowego oszczędzania emerytalnego (PPE, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Wchodzące w jego skład subfundusze charakteryzują się polityką inwestycyjną o niższym ryzyku oraz niskimi opłatami za zarządzanie. JSW Stabilizacyjny FIZ to fundusz dedykowany Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a jego celem jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności firmy oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu na utrzymanie ciągłości prowadzenia przez nią działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

PGE Polska Grupa Energetyczna to największy pod względem przychodów holding energetyczny działający na polskim rynku i jeden z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dostarcza ponad pięciu milionom odbiorców prawie 40 proc. energii elektrycznej w Polsce oraz ciepło. Posiada m.in. dwie kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów, elektrownie na węgiel kamienny i brunatny, elektrociepłownie, elektrownie wodne i wiatrowe. Jest największym krajowym producentem prądu ze źródeł odnawialnych, z 10 proc. udziałem w rynku OZE.

Grupa PZU to największy konglomerat finansowy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, o aktywach sięgających blisko 400 mld zł. W Polsce ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego, świadczy także usługi bankowe, inwestycyjne, opieki zdrowotnej.

– Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m.in. wzrost zarządzanych przez nas aktywów do 60 mld zł, czyli o ponad 80 proc. względem roku 2020. To ten segment rynku finansowego, w którym chcemy rozwijać nasz biznes także w drodze akwizycji. Zakup TFI Energia, które zbudowało relacje z wyjątkową grupą klientów, w połączeniu z naszym doświadczeniem i skalą działalności w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami czy programów emerytalnych, daje możliwość uzyskania efektów synergii i zbudowania wartości dodanej dla Grupy PZU oraz zapewnienia klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu i innych korzyści – skomentowała Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

– Transakcja wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE do 2030 r. Sprzedaż akcji TFI Energia to kolejny krok na drodze do konsekwentnego porządkowania struktury Grupy PGE i koncentracji na działalności podstawowej, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej – oświadczył Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że PZU w transakcji doradzała kancelaria NGL Legal, która podała w Internecie, iż obsługą kierował partner Krzysztof Wiater, a wykonywali ją associates Marcin Zdziera, Katarzyna Rzewuska.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że PGE w transakcji doradzała kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl