Gide w gigantycznym kredycie unijnego banku dla krajowego kolosa prądowego

329
(www.media.tauron.pl)

Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała firmie Tauron Polska Energia przy zaciągnięciu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W październiku 2021 r. firma Tauron Polska Energia otrzymała z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 624 mln euro (2,8 mld zł) kredytu. To największe w historii EBI finansowanie korporacyjne udzielone w Polsce na inny cel niż rozwój infrastruktury transportowej. Kredyt jest przeznaczony na pokrycie wydatków inwestycyjnych na sieci dystrybucji energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej Polsce, m.in. na przyłączanie nowych klientów (w tym mikroinstalacji), rozwój „inteligentnych” systemów pomiarowych, modernizację i rozbudowę stacji transformatorowych. Zgodnie z umową Tauron będzie mogła wykorzystać środki w ciągu trzech lat od daty podpisania umowy, zaś maksymalny okres spłaty zobowiązań to osiemnaście lat. Zamierzenia inwestycyjne zakwalifikowane do finansowania zaplanowane są do końca 2026 r., a ich realizacja jest zgodna z priorytetami tzw. europejskiego zielonego ładu – programu Komisji Europejskiej celującego w osiągnięcie w Europie neutralności gospodarek dla klimatu do 2050 r.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ok. 19 mld zł oraz zatrudniającym ok. 25 tys. pracowników. Podstawową działalnością Grupy Tauron jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa dostarcza prąd 5,6 mln klientów – jest największym dystrybutorem w Polsce. Jest też drugim krajowym producentem energii elektrycznej i największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.

Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank) jest instytucją finansową Unii Europejskiej udzielającą i gwarantującą kredyty, której właścicielami są państwa członkowskie UE. EBI dostarcza finansowania zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państwakcjonariuszy, na inwestycje zgodne z celami polityki UE, w tym z harmonijnym rozwojem państw członkowskich. EBI posiada 59,15 proc. udziałów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz 3 proc. akcji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W 2020 r. EBI przeznaczył na finansowanie projektów w Polsce 5,2 mld euro.

– To największa pożyczka EBI dla firmy Tauron Polska Energia i jedna z największych pożyczek tego banku dla polskiej firmy. Finansowanie pomoże zmodernizować sieć dystrybucji energii elektrycznej i uczynić ją kompatybilną z odnawialnymi źródłami energii, co wydajnie podniesie wskaźnik dekarbonizacji. Inwestycja planowana jest w południowej Polsce i pomoże osiągnąć większą spójność gospodarczo-społeczną w regionie – wyjaśniła Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, która odpowiada za działalność banku w Polsce.

– Nowa umowa kredytu zawarta z EBI wzmocni stabilność finansową Grupy Tauron oraz pozwoli realizować priorytetowe inwestycje w obszarze dystrybucji. To  jeden z naszych priorytetów inwestycyjnych, w który inwestujemy ok. 2 mld złotych rocznie. Już jesteśmy liderem w zakresie udziału sieci kablowych (40 proc.) średniego napięcia – zakomunikował Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów w Tauron Polska Energia.

W 2016 r. Tauron Polska Energia wyemitowała obligacje hybrydowe w kwocie 190 mln euro objęte przez Europejski Bank Inwestycyjny. Była to pierwsza emisja obligacji hybrydowych przez polską firmę. Hybrydowe papiery wartościowe łączą cechy długu (okresowe płatności odsetek) oraz kapitału własnego (odległy okres wykupu, możliwość wstrzymania płatności odsetek). Wpływy z emisji przeznaczono na sfinansowanie wydatków na rozwój i modernizację infrastruktury sieci elektroenergetycznej oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci średniego i niskiego napięcia.

Kancelaria Gide poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Tauron Polska Energia. Obsługę wykonywali counsel  Michał Śmiechowski kierujący praktyką rynków kapitałowych, associate Przemysław Kopka.

„Rynek Prawniczy” ustalił, iż doradztwo prawne dla EBI świadczył Adrian Krzyżanowski, prawnik wewnętrzny banku.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl