Zaczynają działać odrębne sądy do postępowań w sprawach własności intelektualnej

254

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza wyspecjalizowane sądy do spraw ochrony własności intelektualnej, weszła w życie 1 lipca 2020 r. – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, z którego inicjatywy doszło jej uchwalenia.

Liczba sporów dotyczących własności intelektualnej (spraw o ochronę praw na dobrach niematerialnych) rośnie. Ponieważ często są to zagadnienia skomplikowane pod względem prawnym, ich rozpoznawanie powierzono sądom, które mają się tym zajmować wyłącznie, a ich sędziowie mają pogłębiać swoją specjalizację w tej dziedzinie. Ściśle rzecz ujmując, do ich rozstrzygania utworzono specjalne wydziały w sądach okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Katowicach, z tym że SO w Warszawie jest wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym. W drugiej instancji orzekać będą sądy apelacyjne w Warszawie i Poznaniu.

Sądy ds. własności intelektualnej będą rozstrzygać w sporach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; w sprawach o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz niektórych o ochronę dóbr osobistych (m.in. o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych; kopiowanie produktów; nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków; wykorzystanie dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług; naruszenie dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą).

Obok oddzielnych sądów przepisy wprowadzają też odrębną, składającą się z 40 artykułów, procedurę która, według MS, powinna przyczynić się do skrócenia postępowań. Reguluje ona m.in. specyficzne środki prawne służące ochronie i egzekwowaniu praw własności intelektualnej.

W sporach z zakresu ochrony własności intelektualnej obowiązuje tzw. „przymus adwokacki”, to znaczy że ich strony muszą być reprezentowane przez profesjonalnego, kwalifikowanego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego), z wyjątkiem tych drobniejszych, w których wartość nie przekracza 20 tys. zł, a także zwolnienia (na wniosek lub z urzędu) z tego obowiązku przez sąd. Ten drugi wyjątek od zasady obowiązkowego zastępstwa procesowego mogą uzasadniać okoliczności takie jak brak zawiłości sprawy. W sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, której statutowym zadaniem jest popieranie i udzielanie pomocy wynalazcom.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl