CMS i Eversheds Sutherland Wierzbowski w instalacji polsko-litewskiego podmorskiego kabla

231

Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Polskim Sieciom Elektroenergetycznym przy zawarciu umowy o współpracy w budowie podmorskiego kabla prądu stałego z litewską firmą Litgrid, której doradzała kancelaria Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Pod koniec maja 2020 r. firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej z Polski i Litwy, podpisały umowę o wspólnej budowie podmorskiego kabla prądu stałego Harmony Link o mocy 700 megawatów. Zgodnie z umową Litgrid jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu na wykonawcę instalacji kabla wysokiego napięcia prądu stałego (High Voltage Direct CurrentHVDC ). Natomiast PSE odpowiadają za przetarg i wybór wykonawców stacji przekształtnikowych HVDC na Litwie i w Polsce. Przedsięwzięcie ma kosztować 683 mln euro, a budowa powinna się zakończyć do 2025 r. Litgrid zapłaci za budowę stacji i części lądowej kabla na Litwie, a PSE pokryje koszty takich samych inwestycji w Polsce. Koszty budowy całej morskiej części kabla zostaną podzielone na równe części. Umowa podlega prawu polskiemu, a ewentualne spory między stronami mają być rozstrzygane w drodze arbitrażu przed Sztokholmską Izbą Handlową. Będzie obowiązywać do czasu uruchomienia połączenia Harmony Link.

Projekt jest elementem drugiego etapu synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Unii Europejskiej. Będzie finansowany z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF ) służącego realizacji inwestycji o znaczeniu europejskim, oraz środków własnych lub pożyczonych przez operatorów systemów przesyłowych. PSE będzie koordynować unijną pomoc finansową. W 2019 r. PSE i Litgrid otrzymały już 10 mln euro dofinansowania dla działań fazy przygotowawczej projektu Harmony Link. W styczniu 2020 r. zakończono badanie trasy kabla w Morzu Bałtyckim, trwają też działania w zakresie planowania przestrzennego. W marcu 2020 r. PSE i Litgrid ogłosiły przetarg na badanie dna morskiego. Wkrótce zostanie podpisana umowa z firmą inżynieryjną, która opracuje specyfikacje techniczne łącza.

Będzie to już drugie połączenie sieci Litgridu i PSE. W latach 2014-2016 został zbudowany polsko-litewski most energetyczny – naziemne połączenie LitPol Link.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne to spółka Skarbu Państwa zarządzająca siecią elektroenergetyczną w Polsce. Działalność PSE obejmuje przesył energii elektrycznej, eksploatację sieci przesyłowej, krajowy i zagraniczny obrót energią elektryczną.

Firma Litgrid jest operatorem systemu przesyłowego na Litwie. Odpowiada za przesył energii elektrycznej, bilansowanie systemu, rozwój krajowego rynku energii, transgraniczne połączenia sieci z sieciami krajów sąsiednich.

Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała PSE przy negocjowaniu z Litgridem umowy o współpracy przy budowie Harmony Link. Obsługę wykonywał zespół kierowany przez partner Agnieszkę Skorupińską wespół z partnerem Tomaszem Minkiewiczem, a byli w nim counsel  Michał Andruszkiewicz, Paweł Ura, Hubert Wiśniewski, Wojciech Szopiński, Karol Jaworecki.

Kancelaria Eversheds Sutherland Wierzbowski poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Litgridowi.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl