Kancelarie w przetargu na obsługę prawną krajowej agencji badań i rozwoju

465

Kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński jest dwukrotnym zwycięzcą w tegorocznym przetargu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na świadczenie usług prawnych rozstrzygniętym w kwietniu 2020 r. – ustalił „Rynek Prawniczy”. Teraz doradza NCBR przy realizacji konkursu „Wielkie Wyzwanie: Energia”.

Centrum stawia w nim wyzwanie badawcze, które ma być technologiczną odpowiedzią na ważny problem społeczny. Zadaniem jest opracowanie kompaktowego urządzenia do indywidualnego zastosowania, które przekształcałoby energię wiatru na energię elektryczną, dając prąd poza siecią i przyczyniając się do oszczędności. Chodzi o  ograniczenie smogu i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Konkurs adresowany jest do szerokiego grona uczestników począwszy od naukowców i przedsiębiorców, poprzez studentów i koła studenckie, po „garażowych” wynalazców i pasjonatów. Nagrodą jest milion złotych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Powołane zostało latem 2007 r. jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, platforma dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 pełni funkcję instytucji pośredniczącej w programach operacyjnych „Inteligentny Rozwój” oraz „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Działalność centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Kancelaria SMM Legal poinformowała „Rynek Prawniczy”, że NCBR przy przeprowadzeniu konkursu doradza jej prawnik Mateusz Stańczyk, który wyjaśnia w komunikacie prasowym, że zadaniem kancelarii była adaptacja formuły konkursów typu Grand Challenge zapoczątkowanych w 2004 r. przez amerykańską Agencję  Zaawansowanych Projektów Badawczych w Dziedzinie Obronności (Defense Advanced Research Projects Agency DARPA) do polskich i europejskich uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia, w tym „Podręcznika Uczestnika”.

Przetarg w pięciu częściach  

Tegoroczny przetarg NCBR na świadczenie usług prawnych i doradztwa podatkowego został rozstrzygnięty w kwietniu 2020 r. Był podzielony na pięć części, w jednej z nich został unieważniony ze względów technicznych powstałych po stronie zamawiającego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były cena (40 proc.) i doświadczenie wykonawcy (60 proc.). Okres wykonywania zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

W części pierwszej zamówienie obejmowało świadczenie usług prawnych dotyczących finansowania przez NCBR badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Opiewało na 180 godzin obsługi miesięcznie, czyli 2160 rocznie. Na sfinansowanie tej części zamówienia przeznaczono kwotę 1 692 761,14 zł.

Oferty zgłosiły kancelarie proponując za godzinę pracy brutto:

 • Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy – 332,10 zł
 • SMM Legal Maciak Mataczyński – 353,01 zł

NCBR według kryteriów oceny ofert wybrał firmę SMM Legal, a następnie przeprowadził z nią negocjacje, zbijając stawkę godzinową do 344,4 zł. To o 8 zł 61 gr mniej niż w pierwotnej ofercie. Przez dwa lata obsługi da to kancelarii prawie 1,5 mln zł wynagrodzenia.

W drugiej części zamówienie obejmowało obsługę prawną wspierania przez NCBR komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki oraz finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w tym we wczesnej fazie rozwoju, tzw. startupów (z udziałem środków Unii Europejskiej i przy wykorzystaniu instrumentów zwrotnych). Opiewało na 90 godzin pracy miesięcznie, czyli 1080 rocznie. Na sfinansowanie tej części zamówienia przeznaczono kwotę 840 687,42 zł.

Oferty zgłosiły kancelarie proponując za godzinę pracy brutto:

 • Konieczny Wierzbicki (Kraków) – 238,62 zł
 • Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy – 286 zł
 • Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy – 332,10 zł
 • SMM Legal Maciak Mataczyński – 353,01 zł

NCBR według kryteriów oceny ofert wybrał firmę SMM Legal, po czym wynegocjował z nią cenę obniżoną do 338,25 zł za godzinę, o 6 zł 15 gr mniejszą od zaoferowanej. Przez dwa lata obsługi przyniesie to kancelarii 730 tys. zł wynagrodzenia.

Przedmiotem trzeciej części zamówienia były usługi doradztwa podatkowego. Opiewało na 70 godzin pracy miesięcznie, czyli 840 rocznie. Na sfinansowanie tej części zamówienia przeznaczono kwotę 687 816 zł.

Oferenci zaproponowali za godzinę pracy brutto:

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Cabaj Kotala – 245 zł
 • Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Turek (Katowice) – 405,90 zł

NCBR według kryteriów oceny ofert wybrał tę firmę Cabaj Kotala, która może liczyć w ciągu dwóch lat na wynagrodzenie w wysokości ponad 400 tys. zł.  

W czwartej części zamówienie dotyczyło usług prawnych związanych z dochodzeniem przez NCBR zwrotu środków, w tym unijnych, przekazywanych beneficjentom na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w tym startupów. Opiewało na 40 godzin pracy miesięcznie, czyli 480 rocznie. Na sfinansowanie tej części zamówienia przeznaczono kwotę 381 792 zł.

Oferty zgłosiły kancelarie proponując za godzinę pracy brutto:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Turek (Katowice) – 344,40 zł
 • SMM Legal Maciak Mataczyński – 353,01 zł

NCBR negocjował ceny z obu oferentami, uzyskując od SMM Legal obniżenie stawki do 290 zł, a od  kancelarii Tomasza Turka do 280 zł za godzinę. Różnica 10 zł  przesądziła na  korzyść tej drugiej firmy, która za obsługę przez dwa lata może uzyskać prawie 270 tys. zł wynagrodzenia.

W piątej części zamówienia NCBR wybierał usługodawcę do obsługi w zakresie prawa zamówień publicznych. Opiewało na 25 godzin pracy miesięcznie, czyli 300 rocznie. Na sfinansowanie tego zlecenia przeznaczono kwotę 242 433 zł.

Oferenci zaproponowali za godzinę pracy brutto:

 • Kancelaria P.J. Sowisło & Topolewski (Poznań) – 221,40 zł
 • Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska (Warszawa) – 281,67 zł
 • Konsorcjum firmy Grupa Doradcza Sienna i kancelarii Sienna Kittel i Wspólnicy (Warszawa) – 305,04 zł
 • Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – 330,87 zł
 • Kancelaria Radcy Prawnego Mirosław Pawełczyk (Warszawa) – 332,10 zł
 • SMM Legal Maciak Mataczyński – 353,01 zł
 • Domański Zakrzewski Palinka – 479,70 zł

Powtórka, czyli dogrywka przetargowa

Otwarcie jednej z ofert po wyznaczonym terminie – wskutek problemów informatycznych w NCBR – doprowadziło do unieważnienia tej części przetargu.

W tym zakresie zatem cała procedura poszła do powtórki – złożono osiem ofert, które otwarto 16 czerwca 2020 r. Zarówno zakres godzinowy obsługi, jak i kwota na pokrycie wydatków na nią, pozostały bez zmian. Natomiast ci oferenci, którzy wystartowali w tym przetargu ponownie, zmniejszyli swoje propozycje stawki godzinowej.

Oferty cenowe za godzinę pracy brutto zgłosili :

 • Kancelaria P. J. Sowisło & Topolewski (Poznań) – 221,40 zł (bez zmian w porównaniu z pierwszym przetargiem)
 • Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska (Warszawa) – 261,99 zł (o 19 zł 68 gr mniej)
 • Kancelaria Radcy Prawnego Mirosław Pawełczyk (Warszawa) – 270,60 zł (o 61 zł 50 gr mniej)
 • Konsorcjum firmy Grupa Doradcza Sienna i kancelarii Sienna Kittel i Wspólnicy (Warszawa) – 295,20 zł (o 9 zł 84 gr mniej)
 • Konsorcjum kancelarii radców prawnych Tomasza Siedleckiego i Rafała Cieślaka (Warszawa) – 306,27 zł
 • Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – 328,29 zł (o 2 zł 58 gr mniej)
 • Kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński – 329,64 zł (o 23 zł 37 gr mniej)
 • Kancelaria SL Legal Smoter Łęczyńska-Smoter (Szczecin) – 427,50 zł

Tego przetargu NCBR jeszcze nie rozstrzygnął.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl