White & Case w dwumiliardowym wykupie przed czasem bankowych obligacji walutowych

240
Nową Rotundę PKO w Warszawie otwarto pod koniec listopada 2019 r. (www.media.pkobp.pl)

Kancelaria White & Case doradzała bankowi PKO BP przy przygotowaniu oferty i przeprowadzeniu przedterminowego skupu własnych obligacji wyemitowanych w euro i dolarach o równowartości 2 mld zł.

Na początku kwietnia 2020 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski ogłosił oferty przedterminowego skupu własnych obligacji o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro z terminem wykupu w 2021 r. oraz obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mld dolarów z terminem wykupu przypadającym w 2022 r. Oba rodzaje tych papierów dłużnych notowane są na luksemburskiej giełdzie papierów wartościowych. Do posiadaczy wyemitowanych przez siebie w 2017 r. obligacji w euro o oprocentowaniu 0,75 proc. oraz wyemitowanych przez swoją szwedzką spółkę PKO Finance w 2012 r. i oprocentowanych na 4,63 obligacji w dolarach, bank skierował zaproszenie do przedstawienia ich do wykupu (tender offer). Na ten wykup przeznaczył 450 mln dolarów. Za „obligacje 2021” PKO BP zaoferował świadczenie równe wartości nominalnej, natomiast za „obligacje 2022” o 4,25 proc. wyższe od wartości nominalnej. Zobowiązał się też zapłacić narosłe i niewypłacone odsetki od nich.

PKO BP podał, iż celem oferty jest umożliwienie bankowi „utrzymania ostrożnego podejścia do zarządzania finansowaniem i płynnością grupy”. Wynajął jako oferującego obligacje do wykupu (dealer manager) amerykańską firmę usług finansowych J.P. Morgan Securities, sam działał  jako współoferujący (co-dealer manager).

Po zakończeniu czasu trwania oferty PKO BP poinformował, iż zwiększył maksymalną łączną wartość świadczenia pieniężnego za wykup ponad pierwotnie ustalone 450 mln dolarów, po to, aby skupić wszystkie zaoferowane mu „obligacje 2022”, a „obligacje 2021” – przy redukcji popytu o 76 proc. Bank powiadomił, iż ostatecznie wykupi obligacje o wartości 250 mln euro i 194,41 mln dolarów. Wykupione „obligacje 2021” zostały przeznaczone do umorzenia a „obligacje 2022” pozostaną w posiadaniu banku, który zastrzegł sobie prawo do ich odsprzedaży lub przedstawienia ich do umorzenia w przyszłości.

Jak podaje Wikipedia, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski został założony w 1919 r. dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego jako Pocztowa Kasa Oszczędności. W 1950 r. zlikwidowano ją, a na jej miejsce utworzono bank państwowy – Powszechną Kasę Oszczędności W 1975 r. PKO została włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego. W 1987 r. stała się ponownie samodzielnym bankiem zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. W 2000  r. przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, która w 2004 r. weszła na giełdę.

Dziś to największy bank uniwersalny w Polsce, zatrudniający ok. 30 tys. osób. Obsługuje klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, wielkie korporacje. Kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada 29,43 proc. akcji.

Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała PKO BP przy ofercie wykupu  obligacji. Obsługę transakcji wykonywali prawnicy z biur w Warszawie i Londynie – partnerzy Marcin Studniarek, James Greene, counsel Bartosz Smardzewski, associates James Clarke, Michał Truszczyński.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl