Najnowsza „tarcza antykryzysowa” odmraża sprawy sądowe i terminy procesowe

162

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, od 18 maja 2020 r. w sądach znów mogą być prowadzone postępowania – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W sprawach cywilnych i administracyjnych zasadą są tzw. wideorozprawy (wideokonferencje z wykorzystaniem urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku). Wyjątkiem zaś – rozprawy w tzw. realu, jeśli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia uczestników. Jeśli sąd nie dysponuje sprzętem do transmisji rozpraw na odległość, będzie także możliwe – pod określonymi warunkami – orzekanie na niejawnych posiedzeniach.

Przestają obowiązywać przepisy przewidujące wstrzymywanie i zawieszanie biegu terminów materialnych i procesowych w sprawach sądowych:

  • bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia rozpoczął się z dniem wejścia w życie ostatniej ustawy-tarczy, czyli od 16 maja 2020 r.
  • przewidziane przepisami prawa administracyjnego nie rozpoczęte i zawieszone terminy, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego, rozpoczną swój bieg od 23 maja 2020 r.
  • nie rozpoczęte i zawieszone terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karnoskarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowej i w kontrolach celno-skarbowych, a także terminy w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, rozpoczną swój bieg od 23 maja 2020 r.

Minister sprawiedliwości wyznaczył nowy termin przesuniętych z marca egzaminów adwokackiego i radcowskiego na 23-26 czerwca 2020 r. MS podaje, że dziekani rad adwokackich i radcowskich, przy których mają siedziby komisje egzaminacyjne, poinformowali o zapewnieniu sal spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczy to zwłaszcza powierzchni sal, uzależnionej od liczby zdających, przy zachowaniu co najmniej dwóch metrów odstępu między nimi, a także zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl