Hogan Lovells i White & Case w syntetycznej sekurytyzacji wierzytelności leasingowych

185

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Hogan Lovells doradzała Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu w transakcji syntetycznej sekurytyzacji wierzytelności z udziałem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, którego doradcą była kancelaria White & Case.

W odróżnieniu od sekurytyzacji true sale, w transakcji sekurytyzacji syntetycznej jej inicjator nie pozyskuje finansowania w zamian za przeniesienie praw do wierzytelności, lecz pozbywa się ryzyka braku ich spłaty. Zawiera z podmiotem emisyjnym umowę subpartycypacji, w którym tenże – za pomocą instrumentów pochodnych lub gwarancji – przejmuje to ryzyko na siebie, w zamian za prawo do otrzymywania określonych regularnych wpłat wynikających z sekurytyzowanych wierzytelności, spłacanych przez dłużników (prawo do pożytków z wierzytelności).

W grudniu 2019 r. Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, utworzona przez ten bank i Europejski Fundusz Inwestycyjny, wzięła udział w transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela wierzytelności leasingowych zainicjowanej przez Europejski Fundusz Leasingowy. W umowie subpartycypacji Grupa EBI przyznała EFL gwarancję obejmującą uprzywilejowaną transzę senior oraz podporządkowaną transzę mezzanine, o wartości w sumie 2,1 mld zł. Ryzyko związane z transzą senior o wartości 1,76 mld zł pokrywane jest przez EFI, a to związane z transzą mezzanine o wartości 314 mln zł –  przez EBI. Dzięki dodatkowej zdolności kredytowej uzyskanej w wyniku uczestnictwa Grupy EBI w operacji, EFL zobowiązał się w umowie do udostępnienia małym i średnim przedsiębiorstwom nowego finansowania na łączną kwotę nawet 3,1 mld zł.

Celem tej transakcji było właśnie wsparcie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, spółek o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, a także promowanie przedsiębiorczości kobiet, dlatego otrzymała ona także gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS, nie należy go utożsamiać z EFI), który jest filarem finansowym planu Junckera. Ok. 33 proc. nowego finansowania udostępnionego przez EFL w ramach gwarancji EBI dla transzy mezzanine ma zostać przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości kobiet oraz przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety.

To druga transakcja sekurytyzacji przeprowadzonoa przez EFL przy udziale Grupy EBI oraz pierwsza objęta gwarancją EFIS.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją finansową Unii Europejskiej udzielającą i gwarantującą kredyty, której właścicielami są państwa członkowskie UE. EBI dostarcza finansowania zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państwakcjonariuszy na inwestycje zgodne z celami polityki UE, w tym z harmonijnym rozwojem państw członkowskich.

Europejski Fundusz Inwestycyjny to, według Wikipedii, instrument finansowy UE utworzony w 1994 r. dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. EFI nie inwestuje bezpośrednio, lecz działa za pośrednictwem innych instytucji finansowych. Jego udziałowcami są: EBI, UE reprezentowana przez Komisję Europejską oraz 30 banków i instytucji finansowych z 15 krajów UE (w tym Bank Gospodarstwa Krajowego) i Turcji.

Plan Junckera to inicjatywa zapoczątkowana w czerwcu 2015 r. przez KE we współpracy z EBI, której celem jest rozwój gospodarczy UE poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, m. in. w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury oraz działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Jednym z filarów planu było stworzenie EFIS, który dysponuje środkami w wysokości co najmniej 315 mld euro na inwestycje publiczne i prywatne, oferując wsparcie m. in. długoterminowych projektów infrastrukturalnych.

Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 r. jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 r. jest częścią Grupy Crédit Agricole. Oferuje takie produkty jak: leasing (samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, maszyn i urządzeń, sprzętu i oprogramowania informatycznego, medycznego i rolniczego, nieruchomości), pożyczki, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring.

– EFI z zadowoleniem przystępuje w Polsce do umowy syntetycznej sekurytyzacji w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w tym kraju. Nowa transakcja z zaufanym partnerem, we współpracy z bankiem i przy wsparciu planu Junckera, stanowi potwierdzenie doświadczenia funduszu w zakresie uruchamiania inwestycji. Uwolnienie kapitału regulacyjnego w drodze sekurytyzacji umów leasingowych zwiększy zdolność EFL do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na lepszych warunkach – oświadczył Pier Luigi Gilibert, dyrektor wykonawczy EFI.

– Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw będących siłą napędową wzrostu gospodarczego jest głównym celem Grupy EBI. Promowanie firm ze znaczącym udziałem kobiet jest równie ważne w celu wspierania zdrowszego i bardziej dynamicznego środowiska biznesowego. Poprzez zagwarantowanie, aby odpowiednią część nowego finansowania przekazano na rzecz przedsiębiorczości kobiet, EBI i EFL przyczynią się do dalszego rozwoju polskiej gospodarki – zapewniła Liliana Pawłowa, wiceprezes EBI, która nadzoruje operacje w Polsce i innych krajach objętych unijną polityką spójności.

– To pierwsza syntetyczna transakcja przeprowadzona przez EFL. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że po zamknięciu w 2017 r. naszej pierwszej w historii sekurytyzacji typu true sale, mogliśmy zrealizować kolejny projekt sekurytyzacyjny, tym razem o charakterze syntetycznym. Doceniamy zaufanie, jakim Grupa EBI obdarzyła EFL, i z dumą podejmujemy wspólne działania na rzecz realizacji w Polsce celów społecznych, takich jak wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw i sprzyjanie równości płci w biznesie – skomentował Paweł Bojko z zarządu EFL.

Kancelaria Hogan Lovells potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że  doradzała w transakcji Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu w zakresie prawa polskiego, angielskiego oraz niemieckiego. Obsługę wykonywali prawnicy z biur kancelarii w Londynie, Frankfurcie oraz partner Piotr Zawiślak z Warszawy.

Kancelaria White & Case poinformowała na swojej witrynie internetowej, że doradzała w transakcji Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu. Obsługę wykonywali prawnicy z biur kancelarii w Londynie, Frankfurcie  oraz partner Tomasz Ostrowski i associate Sylwia Opiatowska z Warszawy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl