Ważne orzeczenie dla rynku infrastruktury sukcesem kancelarii JDP

445

Kancelaria JDP skutecznie chroni firmy budowlane, które odstąpiły od kontraktu z zamawiającym, przed wykluczeniem z przetargów publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie klienta kancelarii JDP – wykonawcy działającego w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki – od decyzji o wykluczeniu z przetargu, które nastąpiło w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 4 Prawa zamówień publicznych. Przepis ten przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy, z którym w ostatnich latach rozwiązano umowę o zamówienie publiczne.

Izba w pełni podzieliła argumentację kancelarii, stwierdzając m.in. że decyzja o wykluczeniu była wadliwie uzasadniona, bazowanie na niezweryfikowanych informacjach jest nieakceptowalne, a zamawiający ma bezwzględny obowiązek szczegółowej analizy problematycznego kontraktu zanim podejmie decyzję o wykluczeniu. Izba nakazała przywrócenie oferty klienta JDP.

– Wyrok KIO ma duże znaczenie, ponieważ ugruntowuje rozsądne, dotychczasowe orzecznictwo, zgodnie z którym zamawiający, chcąc wykluczyć wykonawcę w oparciu o wspomniany przepis, bezwzględnie musi wykazać, że do zerwania kontraktu doszło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ciężar dowodu w całości obciąża w tym zakresie zamawiającego i nie ma tu miejsca na jakąkolwiek swobodę czy dowolność w interpretowaniu okoliczności związanych z zerwaną umową. Co szczególnie ważne, izba podkreśliła że wobec sprzecznych stanowisk stron tylko sąd powszechny, a nie KIO, może podjąć się rozstrzygnięcia sporu i obarczenia jednej ze stron winą. Ma to ogromne znaczenie dla przyszłych przetargów, bowiem stanowisko izby, która już raz wypowiedziała się w kwestii historycznego kontraktu, nie może być ignorowane w przyszłych przetargach – mówi radca prawny Wojciech Merkwa z kancelarii JDP.

W związku z narastającą liczbą zrywanych kontraktów, w szczególności tych, które zawierane były w latach 2015-2017, ryzyko wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp jest jak najbardziej realne i nie należy go bagatelizować, zwłaszcza że wykonawca skutecznie wykluczony w oparciu o ten przepis musi liczyć się z wykluczeniem w kolejnych przetargach.

Wojciech Merkwa, Piotr Duma, Przemysław Drapała

Przed KIO klienta reprezentował r. pr. Wojciech Merkwa wspólnie z r. pr. Piotrem Dumą z Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołu Infrastruktury w kancelarii JDP, którymi kieruje profesor Przemysław Drapała.

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners