Trzy kancelarie, w tym państwowa, w ugodowym porozumieniu informatycznym

318

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradzała firmie Comarch w sporze i negocjacjach ugodowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczących roszczeń związanych z kontraktem na zarządzanie systemem informatycznym ZUS, któremu doradzały kancelaria Pieróg & Partnerzy oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Po czterech miesiącach negocjacji, pod koniec sierpnia 2019 r., firma informatyczna Comarch i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały porozumienie w sprawie zawarcia w ramach postępowania pojednawczego ugody dotyczącej sporu związanego z Kompleksowym Systemem Informatycznym ZUS. Strony chcą podpisać ugodę w sądzie na posiedzeniu 8 listopada 2019 r.

KSI to system informatyczny, który od 22 lat wylicza składki i świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

W marcu 2018 r. konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch podpisało z ZUS czteroletnią umowę o świadczenie usług utrzymania KSI ZUS. Łączna wysokość wynagrodzenia za to miała wynieść do 242 mln zł. W lutym 2019 r. ZUS zarzucił Comarchowi nieprzygotowanie do przejęcia części usług KSI i niedotrzymanie niektórych warunków umowy. W rezultacie  częściowo odstąpił od umowy uzasadniając to posunięcie „troską o bezpieczeństwo i ciągłość działania systemu” i wezwał firmę do zapłaty 24,2 mln zł kary umownej. Konsorcjum Comarch zakwestionowało skuteczność oświadczenia ZUS i odrzuciła to roszczenie. W maju wezwało zakład do podjęcia próby ugodowej zgłaszając jednocześnie własne roszczenia przeciw niemu. Strony rozpoczęły pozasądowe negocjacje ugodowe, które zakończyły się zawarciem 27 sierpnia 2019 r. porozumienia, na mocy którego strony zobowiązały się do zawarcia w trakcie posiedzenia pojednawczego przed sądem ugody o uzgodnionej treści, która zakończy spór.

Uzgodniono, że zawierając ugodę ZUS wycofa wobec Comarchu żądanie wypłaty 24,2 mln zł kary z gwarancji bankowej.

Ugoda potwierdzi również, że częściowe wypowiedzenie umowy oznaczało zakończenie jej obowiązywania w zakresie wskazanym przez ZUS. Comarch zastrzegła natomiast, że nie ma zgody co do tego, czy ten krok był zasadny. Ponadto strony zrzekną się wzajemnych roszczeń w zakresie części umowy wypowiedzianej przez ZUS.

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała firmie Comarch w sporze i negocjacjach z ZUS. W sprawę byli zaangażowani  m.in. partner Rafał Waszkiewicz, senior counsel Katarzyna Paczuska-Tokarska, prawnik Krzysztof Misarko.

Kancelaria Pieróg & Partnerzy potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała ZUS w trakcie kilku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi utrzymania i wsparcia eksploatacji KSI oraz w negocjacjach i zawarciu ugody z firmą Comarch w kwestiach związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych i w zakresie możliwości zawarcia ugody.

Prokuratoria Generalna RP potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że na wniosek ZUS brała udział w negocjacjach ze spółkami konsorcjum Comarch dotyczących sporu, świadcząc konsultacje prawne i uczestnicząc  w spotkaniach negocjacyjnych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl