Crido Legal doradza PKP we wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych

208
(www.passionpassport.com)

Crido Legal wspiera największych pracodawców w zakresie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w tym w zakresie wyboru instytucji finansowej oraz analizuje projekty umów o zarządzanie dotyczące PPK przedstawione przez te instytucje.

Crido Legal od lipca 2019 r. doradza Polskim Kolejom Państwowym – jednemu z największych polskich pracodawców, którego poziom zatrudnienia, jeśli chodzi o same stosunki pracy, sięga ok. 69 tys. osób. PKP należy do podmiotów, które jako zatrudniające co najmniej 250 osób, mają obowiązek stosowania nowej ustawy już od 1 lipca 2019 r. W praktyce oznacza to, że do 25 października 2019 r. PKP, podobnie jak wszystkie podmioty zatrudniające powyżej 250 osób, są zobligowane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a do 12 listopada 2019 r. – umowę o prowadzenie PPK dla pracowników i w ich imieniu.

– Nasz Zespół Prawa Pracy w Crido Legal dynamicznie się rozwija, a doradztwo w zakresie wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych oraz pracowniczych programów emerytalnych jest jedną z naszych kluczowych ekspertyz. Cieszymy się, że mamy możliwość współpracować z PKP przy tak ciekawym projekcie – mówi Edyta DefańskaCzujko, Head of Employment Practice w kancelarii Crido Legal.

O PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system długoterminowego oszczędzania, w ramach którego środki zgromadzone na podstawie wpłat dokonanych przez podmiot zatrudniający i osobę zatrudnioną będą inwestowane w ramach wybranych funduszy inwestycyjnych.

Najważniejsze informacje o PPK:

  • ustawa o PPK obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.;
  • obowiązek udziału w PPK będzie obejmował co do zasady wszystkich pracodawców (zatrudniających chociaż jedną osobę w wieku od 18 do 55 lat);
  • wprowadzenie programu odbywa się stopniowo, a kolejność tworzenia PPK uzależniona jest od wielkości lub rodzaju podmiotu zatrudniającego;
  • aby zawrzeć stosowne umowy z instytucją finansową konieczne jest dokonanie wyboru właściwej instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK. Wybór musi być dokonany w oparciu o ustawowe kryteria, które obejmują m.in. ocenę proponowanych przez instytucje warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadane przez nie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi;
  • pracodawcy, u których funkcjonują organizacje związkowe, muszą dodatkowo mieć na względzie, że wyboru instytucji finansowej należy dokonać w porozumieniu z tymi organizacjami. Jeśli jednak w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, wówczas wybór instytucji należy poprzedzić porozumieniem z reprezentacją osób zatrudnionych;
  • na zatrudniających spoczywa szereg obowiązków o charakterze organizacyjnym, związanych chociażby z koniecznością bieżącego przekazywania informacji do wybranej instytucji. Biorąc pod uwagę, że z założenia PPK ma być systemem długoterminowego i stabilnego oszczędzania, z perspektywy pracodawcy szczególnie istotne jest to, aby dokonać wyboru instytucji optymalnej, która nie tylko zagwarantuje najbardziej rentowny, najkorzystniejszy dla zatrudnionych obrót zgromadzonymi środkami, ale także, dzięki dobremu zarządzaniu i organizacji, ułatwi sprawną współpracę z pracodawcą;
  • aktualnie na rynku zarządzanie PPK oferuje 19 instytucji finansowych;
  • wybór docelowego dostawcy PPK musi uwzględniać najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych, a samo PPK jest systemem nowym, przed podmiotami zatrudniającymi stoi trudne zadanie.

Materiał kancelarii Crido Legal