JDP w trzech ugodach przy realizacji kontraktów kolejowych

606

Na podstawie trzech ugód zawartych w postępowaniach sądowych toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązały się zapłacić na rzecz wiodącego włoskiego generalnego wykonawcy inwestycji kolejowych kwotę przekraczającą 40 milionów złotych w związku z realizacją dwóch kontraktów kolejowych w północnej Polsce. Kancelaria Jara Drapała & Partners (JDP) reprezentowała generalnego wykonawcę na etapie przedprocesowym oraz w trakcie postępowań przed sądem pierwszej instancji, w tym także w trakcie rozmów ugodowych.

Postępowania dotyczyły m.in. zapłaty wynagrodzenia potrąconego z karami umownymi za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne wykraczające poza zakres robót opisanych w Programach Funkcjonalno-Użytkowych dla przedmiotowych inwestycji.

Przemysław Drapała, Andrzej Sokołowski, Jakub Majewski, Jaśmina Łyczewska

Wykonawcę reprezentowali radca prawny Andrzej Sokołowski (partner) oraz adwokat Jakub Majewski i aplikantka adwokacka Jaśmina Łyczewska – członkowie Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołu Infrastruktury. Nadzór nad zespołem sprawował prof. Przemysław Drapała, partner kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury kancelarii JDP.

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners