Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w sporze producentów o drewniane łóżka piętrowe

286
Łóżko Kacper (www.awmeble.pl)

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak reprezentowała producentów drewnianych łóżek piętrowych w procesach cywilnych i administracyjnych wytoczonych przez innego wytwórcę tych mebli. Spór dotyczył wzoru przemysłowego łóżka, który zarejestrował on w Urzędzie Patentowym RP. W sądach domagał się jego ochrony, czyli, żeby konkurenci nie robili i nie sprzedawali łóżek o takich samych lub bardzo podobnych cechach.

Sławomir P. zgłosił kilka wytwarzanych przez siebie wzorów przemysłowych dwuosobowych łóżek piętrowych dla dzieci, które sprzedawał m.in. poprzez sklepy internetowe, do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, po czym rozpoczął sądowe zwalczanie konkurentów, którzy sprzedawali podobne meble. Jego pozwy o ochronę wzoru oraz zaniechanie nieuczciwej konkurencji zostały uznane przez Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Łodzi, które zakazały im ich wytwarzania. Sądy cywilne oceniły, iż pozwani naśladowali oryginalny produkt, albowiem „wytwarzane przez nich łóżka w sposób wręcz niewolniczy przejmują zastrzeżony kształt łóżek powoda, zwłaszcza zastosowania identycznego wzornictwa barierek bocznych i frontowej”. Nie podzieliły argumentów pozwanych, że podobieństwo w konstrukcji, materiale i wyglądzie wynikało po prostu z cech łóżka z drewna jako mebla do spania.

SN: Najpierw postępowanie administracyjne, potem cywilne

Pozwani złożyli kasację do Sądu Najwyższego, który w lutym 2016 r. orzekł, iż skoro wcześniej zakwestionowali oni zgłoszenie wzoru przemysłowego powoda do rejestracji w UP RP, to sąd cywilny powinien zawiesić proces do czasu rozstrzygnięcia przez ten urząd postępowania administracyjnego z wniosku pozwanych o unieważnienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych. SN wyraził pogląd, że decyzja UP RP ma, co do zasady, charakter prejudycjalny. To UP RP powinien zbadać takie cechy wzoru przemysłowego jako przesłanki rejestracji, jak „nowość” i „ indywidualny” charakter łóżka piętrowego, które jest prostym połączeniem znanych elementów, częściowo determinowanych funkcją, takich jak legowisko, barierki, drabinka, szuflady na dole, wykorzystującym powszechne rozwiązania konstrukcyjne oraz surowiec. Wyroby takie znane są na rynku od wielu lat w różnych wariantach i produkowane przez wiele firm – stwierdził SN.

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, w tym procesie powoda Sławomira P. reprezentowała Justyna Rasiewicz, prawniczka z kancelarii LDS Łazewski Depo i Wspólnicy. Natomiast pełnomocnikami pozwanych byli Barnaba Skibniewski i Maciej Zwoliński z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

UP RP: Łóżka piętrowe nie mają indywidualnego charakteru

W październiku 2017 r. UP RP zdecydował o unieważnieniu prawa z rejestracji dwóch wzorów przemysłowych na drewniane łóżka piętrowe zgłoszonych przez Sławomira P. Wnioskodawcy unieważnienia – wytwórcy konkurencyjnych mebli, argumentowali w swoich wnioskach, że zarejestrowane wzory nie spełniają wymogów nowości i indywidualnego charakteru wytworów. Zgodnie z art. 102 Prawa własności przemysłowej, „wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu”. Art. 103 stanowi, iż „wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób”. Według natomiast art. 104,wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo”. Przy ocenie tego „indywidualnego charakteru” bierze się pod uwagę także zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.

Łóżko Aleksander (www.allegro.pl)

Wnioskodawcy wytwarzali podobne łóżka i twierdzili, że wystosowane do nich przez Sławomira P. pisma ostrzegawcze  ograniczają ich swobodę gospodarczą, ponieważ oni konkurują z nim na rynku tych wyrobów, a wzory, które zakwestionowali cechują się brakiem zdolności rejestrowej.

UP RP unieważnił prawa z rejestracji z uwagi na fakt, że zaskarżone wzory nie spełniają ustawowej przesłanki „indywidualnego charakteru” wytworu. Przesądziła o tym obecność w obrocie przed datą pierwszeństwa prawa innych bliźniaczych łóżek, które, poprzez zbliżoną konstrukcję, wywierały identyczne ogólne wrażenie na tzw. zorientowanym użytkowniku. Chodziło m.in. o meble produkowane przez wnioskodawców.

Łóżko Atos (www.ceneo.pl)

WSA: Wydruki stron internetowych sklepów sprzedających łóżka to wiarygodny dowód

Decyzje UP RP zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Sławomir P., który utrzymywał m.in., że przed zarejestrowaniem przezeń wzoru łóżka nie było w obrocie innego wzoru publicznie zaprezentowanego, co oznaczało, że jego łóżka w momencie zgłoszenia do rejestracji cechował przymiot oryginalności. UP RP i uczestnicy postępowań, czyli konkurencyjni producenci, przedstawili natomiast wydruki stron internetowych wskazujące, iż jeszcze wcześniej handlowali oni swoimi meblami w sieci, co miało być dowodem na to, że przed datą zgłoszenia spornego wzoru do rejestracji doszło do publicznego udostępnienia innego wzoru niewywołującego odmiennego ogólnego wrażenia na zorientowanych użytkownikach.

W czerwcu 2018 r. WSA w dwóch orzeczeniach oddalił skargi Sławomira P. jako niezasadne. Sąd uznał wiarygodność dowodów przedstawianych przez konkurentów w postępowaniu unieważnieniowym przed UP RP w postaci wydruków stron internetowych sklepów z ofertami sprzedaży takich łóżek, zwłaszcza, że zostały one potwierdzone notarialnie za zgodność z rzeczywistymi stronami www. Sąd nie znalazł podstaw, by zanegować stanowisko urzędu, zgodnie z którym opublikowanie zdjęcia wytworu w Internecie jest jednym ze sposobów ujawnienia wzoru przemysłowego. Według WSA, także dowody z katalogów innych producentów drewnianych łóżek piętrowych świadczyły, iż oferowano je przed datą pierwszeństwa spornego wzoru, a ich obfitość i różnorodność dowodzi dużej swobody twórczej przy ich projektowaniu. UP RP prawidłowo zatem ustalił brak indywidualnego charakteru spornego wzoru, albowiem ogólne wrażenie wywołane przezeń jest takie samo jak wywołane przez wzór mu przeciwstawny. Cechy istotne spornego wzoru są analogiczne do wzoru łóżek znanych przed zgłoszeniem spornego wzoru celem uzyskania ochrony – stwierdził WSA.

Prawa do ochrony wzorów wygasną, jeśli wyroki WSA uprawomocnią się.

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż jej prawnicy reprezentowali wnioskodawców w postępowaniach przed UP RP i skarżących przed WSA. Obsługą kierował radca prawny Jacek Myszko, senior counsel, a w zespole byli radca prawny Maciej Zwoliński, senior counsel, rzecznik patentowy Karol Gajek i associate Mateusz Żuk.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl