Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w ugodzie zamykającej spór o komputeryzację rolnictwa

230

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradzała firmie informatycznej Comarch przy zawarciu ugody w sprawie sporów związanych z kontraktami informatycznymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą reprezentowała Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej.

Ugoda zawarta 23 kwietnia 2018 r. kończy kilkuletnie spory sądowe między stronami – z jednej strony o nienależyte wykonanie kontraktu informatycznego przez firmę, z drugiej – o roszczenia związane z niezawarciem przez agencję innego kontraktu z firmą.

Firma Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługuje wielomiliardowe środki, jakie Polska otrzymuję na rolnictwo z Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczy kar umownych związanych z realizacją projektu informatycznego dla ARiMR – systemu Oprogramowanie Funduszy Strukturalnych Agencji (OFSA), który jest kluczowym elementem realizacji obsługi dopłat z funduszy unijnych na działania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie lat 2007-2013 i następnych. Według publikacji „Pulsu Biznesu” wartość  trzyletniego kontraktu wynosiła 29 mln zł brutto.

W 2014 r. ARiMR zarzuciła Comarchowi nienależyte wykonanie umowy na utrzymanie, modyfikację i ulepszanie systemów aplikacyjnych OFSA zawartej w 2013 r. Chodziło o opóźnienia i niedotrzymanie warunków umowy SLA (umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług). ARiMR naliczyła spółce 32,45 mln zł kary. Firma nie zapłaciła, więc w 2015 r. sprawa trafiła do sądu z powództwa agencji. Firma argumentowała, że wysokość kary jest całkowicie niezasadna. W styczniu 2016 r. sąd skierował sprawę do mediacji.

Z kolei Comarch wystąpiła do ARiMR z roszczeniem dotyczącym niepodpisania z firmą kontraktu na tzw. System Informatyczny Agencji (SIA) – umowy o jego utrzymanie i rozwój. Agencja zawarła umowę z innym dostawcą, którego oferta, zdaniem Comarchu, zawierała rażąco niską cenę.

Stronom udało się jednak porozumieć zawarto ugodę przed mediatorem sądowym, w której poczyniono wzajemne ustępstwa. Ustalono, że kary w związku z nienależytym wykonywaniem przez Comarch umowy OFSA wynoszą nie ponad 32 mln zł, lecz 3,48 mln zł. Zostały one rozliczone z odszkodowaniem należnym – zgodnie z ugodą  – Comarchowi od ARiMR, którego wysokość określono wzajemnie na 1,48 mln zł. Ta kwota to należność z tytułu korzyści utraconych przez Comarch wskutek tego, że ARIMR nie podpisała z firmą umowy SIA. Łączna wysokość kar do zapłaty przez Comarch to zatem 2 mln zł. Obie strony zrzekły się roszczeń dalej idących. Ugoda została zatwierdzona przez sąd.

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż w postępowaniu ugodowym firmę Comarch reprezentował zespół jej prawników – senior counsel Anna Grzywczak-Kubiak i associate Bartosz Pyzder – przy udziale partnera Rafała Waszkiewicza.

Jak dowiedział się nieoficjalnie „Rynek Prawniczy”, ARiMR reprezentowała Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl