Hogan Lovells w sporze z Ministerstwem Kultury o wolność słowa

341
Na rozpoczynającym się 15 czerwca festiwalu wystąpi belgijska trupa artystyczna Needcompany (www.youtube.com)

Kancelaria Hogan Lovells reprezentuje Fundację Malta w sporze z Ministerstwem Kultury dotyczącym granic wolności słowa.

Na podstawie umowy pomiędzy Fundacją Malta a Ministerstwem Kultury resort zobowiązał się do udzielenia w latach 2016-2018 dofinansowania festiwalu teatralnego organizowanego przez fundację. Ministerstwo bezpodstawnie odmówiło jednak wypłaty dotacji przyznanej na rok 2017, łamiąc tym samym postanowienia zawarte w umowie.

W mediach minister Piotr Gliński argumentował swoją decyzję wyłącznie obawą, że kuratela nad festiwalem Olivera Frljića, chorwackiego reżysera kontrowersyjnego spektaklu „Klątwa” wystawianego w Teatrze Powszechnym w Warszawie, nie gwarantuje „włączenia odbiorcy w dialog” i może zagrażać zasadom współżycia społecznego. Wyjaśnienie to stanowi jednak jedynie pretekst, niemający uzasadnienia w stanie prawnym i faktycznym. Całościowy program wszystkich trzech edycji festiwalu został wcześniej zaakceptowany przez ministra Glińskiego. Udział i rola Olivera Frljića były znane ministerstwu w momencie podpisywania umowy, a wystawienie „Klątwy” nie było planowane w ramach festiwalu Malta. Próba finansowego ukarania Fundacji ze względu na udział Frljića stanowiła przejaw niedopuszczalnego ograniczenia wolności słowa, które może wywrzeć „efekt mrożący” na inne instytucje kultury dofinansowywane ze środków publicznych.

Fundacja starała się rozwiązać sprawę na drodze polubownej, szukając porozumienia z Ministerstwem Kultury. Wobec braku oczekiwanego rezultatu na początku czerwca 2018 r. został złożony pozew o zasądzenie od Skarbu Państwa przyznanego dofinansowania. Kancelaria Hogan Lovells w ramach swojej działalności pro bono reprezentuje Fundację Malta w tym sporze.

Adwokaci Przemysław Tacij i Wojciech Marchwicki

– Minister kultury i Fundacja Malta zawarli trzyletnią umowę o dofinansowanie festiwalu. Fundacja wywiązała się ze wszystkich zobowiązań po jej stronie. Minister bez jakichkolwiek podstaw nie spełnił swoich obowiązków umownych i odmówił wypłaty przyznanych środków na rok 2017. Fundacja oczekuje wyłącznie realizacji umowy. Pacta sunt servanda. Umowy wiążą wszystkich, a już w szczególności organy państwa i ministra kultury – podkreśla dr Wojciech Marchwicki z Zespołu Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells, pełnomocnik fundacji w procesie.

Fundacja Malta skupia swoje działania wokół upowszechniania kultury oraz tworzenia nietuzinkowych zjawisk artystycznych. Najważniejszym wydarzeniem organizowanym w ramach jej działalności jest Malta Festival Poznań, od którego pochodzi nazwa fundacji. Festiwal teatralny od 1991 r. stawia sobie za cel stworzenie platformy dla sztuki offowej i obecnie stanowi jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sprawa prowadzona jest również przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, której misją jest rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą.

Materiał kancelarii Hogan Lovells