Wyrok mający wpływ na praktykę sądową zasługą Jara Drapała & Partners

1117

Kancelaria Jara Drapała & Partners (JD&P) reprezentująca jednego z wiodących wykonawców robót drogowych i mostowych uzyskała na początku maja 2017 r. wyrok zasądzający od inwestora (Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) roszczenia o łącznej wartości przekraczającej 11 mln zł.

Spór dotyczył budowy jednej z dróg ekspresowych w formule „buduj” (tzw. „czerwony FIDIC”). W oparciu o dowody przedstawione przez pełnomocników wykonawcy, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, iż inwestor w sposób niepełny i nieprecyzyjny opisał zakres robót do wykonania, specyfikacje techniczne zawierały sprzeczności, a przygotowana przez inwestora dokumentacja projektowa nie obejmowała wszystkich elementów koniecznych do wykonania. Na wykonawcy nie ciąży obowiązek wykrycia tego rodzaju braków i sprzeczności. Podzielając argumentację prawników JD&P sąd przyjął, iż w tej sytuacji część wykonanych prac należy zakwalifikować jako wykraczające poza zobowiązanie kontraktowe wykonawcy i w konsekwencji uwzględnić jego roszczenie o zwrot kosztów realizacji tych prac.

Wyrok może mieć istotne znaczenie dla praktyki sądowej w zakresie dochodzenia przez wykonawców roszczeń o zwrot kosztów prac dodatkowych ponoszonych w wyniku wad, braków i wewnętrznych sprzeczności w dokumentacji projektowej i specyfikacjach (w szczególności w umowach opartych na cenie ryczałtowej), a także metod wyliczania wysokości tego rodzaju roszczeń.

Od lewej: P. Drapała, A. Sokołowski, F. Rasała

Wykonawcę reprezentował  prof. Przemysław Drapała (Partner) kierujący praktyką Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Infrastruktury, wraz z zespołem JD&P: Andrzejem Sokołowskim (Partner) oraz Filipem Rasałą (radca prawny).

Wyrok jest nieprawomocny.

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners