Allen & Overy i Clifford Chance w ubezpieczeniowych obligacjach

276

Kancelaria Allen & Overy poinformowała, że doradzała Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń przy emisji obligacji podporządkowanych o wartości 2,25 mld zł. Kancelaria Clifford Chance poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, który był „kluczowym inwestorem emisji obligacji PZU”.

PZU wyemitował 30 czerwca 2017 r. dziesięcioletnie obligacje w ofercie prywatnej.  To pierwsza emisja podporządkowanych dłużnych papierów wartościowych przez polski zakład ubezpieczeń. Ten ich rodzaj upowszechniła ustawa o obligacjach z 2015 r. Przedtem mogły je emitować tylko banki. Podporządkowane to znaczy niezabezpieczone, czyli obarczone podwyższonym ryzykiem dla posiadaczy; ich uregulowanie może dopuszczać odroczenie,  nawet wstrzymanie wypłat odsetek oraz wykupu. W razie likwidacji lub upadłości emitenta  roszczenia obligatariuszy są realizowane na końcu, po zaspokojeniu pozostałych wierzycieli.

Wartość nominalna jednej obligacji PZU to 100 tys. zł, była równa cenie emisyjnej. Oprocentowane są według zmiennej stopy stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w złotych oraz marży wynoszącej 1,80 proc.  obecnie  daje to w sumie 3,61 proc.

Inwestorami emisji były towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki, zakłady ubezpieczeń oraz instytucje międzynarodowe (w tym EBOiR).

– To największa tego typu transakcja w Polsce. Nikt wcześniej nie zrobił takiej emisji, jesteśmy pierwsi i jesteśmy też pierwszym ubezpieczycielem, który tego dokonał   oświadczył Paweł Surówka, prezes PZU.

Aranżerami emisji były: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, ING Bank, mBank i PKO Bank Polski.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl