Wzmocnienie pozycji Prokuratorii Generalnej niepokoi władze samorządu radcowskiego

281

Nowy model świadczenia usług prawnych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej ograniczy radcom prawnym dostęp do rynku – niepokoi się prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przyjętym w marcu 2017 r. stanowisku dotyczącym projektów rozporządzeń wykonawczych do nowej ustawy o PG RP.

We wcześniejszym, styczniowym stanowisku, prezydium KRRP negatywnie oceniło rozszerzenie zakresu kompetencji Prokuratorii, stwierdzając, iż nie odpowiada to roli, jaką należałoby przypisywać tej instytucji w systemie organów ochrony prawnej nowoczesnego państwa. Nowy model obsługi prawnej podmiotów publicznych jest sprzeczny z istotą i charakterem relacji wynikających z pełnomocnictwa procesowego, opartego na zaufaniu do osoby, której powierza się swoje sprawy oceniły władze samorządu radcowskiego

W opinii samorządu radców, rozwiązania proponowane w projektach rozporządzeń mogą, w jeszcze większym stopniu niż sama ustawa, ograniczyć prawo do decydowania o wyborze osób świadczących pomoc prawną podmiotom publicznym. Ponad kilkuset z nich zostanie z góry narzucony system i model obsługi prawnej, ograniczając prawo do wyboru ekspertów świadczących skomplikowane usługi często w wąskich specjalizacjach. Może to negatywnie wpływać na jakość i efektywność pomocy prawnej im udzielanej, co w konsekwencji będzie rzutować na prawidłowość wykonywania przez nie zadań publicznych.

Prezydium KRRP szczególnie niepokoi zapowiedź sztywnego modelu korzystania z obsługi prawnej Prokuratorii – obowiązek uiszczania obowiązkowej opłaty rocznej za określone usługi oznaczać będzie wymuszanie korzystania z tej instytucji, nawet jeśli wiedza i doświadczenie radców Prokuratorii nie  będą adekwatne do zapotrzebowania. W dodatku w takim modelu może wzrosnąć rzeczywista wysokość kosztów obsługi prawnej jeśli okaże się, że radcowie prawni proponowaliby niższe stawki.

Prezydium KRRP wyraziło również wątpliwość, czy Prokuratoria dysponuje odpowiednio fachowym i liczebnym „potencjałem osobowym”, by podołać świadczeniu tak szerokiego wachlarza usług, jaki przewiduje ustawa.

Nowy model świadczenia usług prawnych na rzecz podmiotów publicznych „zachwieje systemem bezpieczeństwa prawnego państwa naruszając zasadę równości, wolności gospodarczej, ograniczając jednocześnie dostęp do rynku usług prawnych radcom prawnym” – konkluduje prezydium KRRP.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl