Awanse czwórki prawników w WKB Wierciński Kwieciński Baehr

1325
Na zdjęciu: Od lewej B. Turno, M. Midloch, A. Wyrzykowska, J. Wszołek

Bartosz Turno jest od 1 stycznia 2017 r. partnerem kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Stanowiska doradców objęli w niej Marta Midloch, Anna Wyrzykowska i Jan Wszołek, którzy awansowali ze stanowisk senior associate.

W tej kancelaria doradca (counsel) to „osoba, która jest uznanym i rozpoznawalnym ekspertem w swojej dziedzinie. Doradca samodzielnie prowadzi projekty, często kieruje lub współkieruje zespołem i uczestniczy w zarządzaniu kancelarią. Patrząc przez pryzmat ścieżki rozwoju jest to najczęściej etap na drodze do pozycji partnera”.

Bartosz Turno właśnie awansował na partnera ze stanowiska doradcy. Jest członkiem zespołu prawa konkurencji Specjalizuje się w prawie konkurencji, unijnym prawie pomocy publicznej oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Doradza m.in. w sprawach karteli, programów łagodzenia kar pieniężnych (leniency), porozumień dystrybucyjnych, praktyk nadużywania pozycji dominującej (szczególnie w sektorach regulowanych), kontroli koncentracji, a także z zakresu prawa ochrony konsumentów. Zajmuje się również problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa europejskiego.

W ostatnim czasie reprezentował: British American Tobacco przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie kontroli koncentracji dotyczącej nabycia Grupy Chic; firmę Dossche Mills w postępowaniu w sprawie uzyskania zgody prezesa UOKiK na przejęcie przez Cargill kontroli nad polską spółką zależną klienta; Raben Group w procesie tworzenia oraz wdrażania programu compliance w 10 jurysdykcjach  europejskich; PZU w sprawie decyzji prezesa UOKiK, który (w dalszym ciągu nieprawomocnie) nałożył na ubezpieczyciela rekordową karę finansową 56 mln zł za domniemany udział w kartelu.

W kancelarii pracuje ponad dziewięć lat. Wcześniej przez ponad 2,5 roku pracował w UOKiK. Wykłada na podyplomowym Studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest członkiem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, autorem   monografii na temat programu leniency oraz współautorem komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych (rozprawa doktorska wyróżniona w 2012 r. w konkursie „Państwa i Prawa”), absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2003) oraz Uniwersytetu Londyńskiego – King’s College London (LL.M. in Competition Law).

Marta Midloch współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych, jest członkiem zespołu fuzji i przejęć. Obsługuje m.in. firmy z sektorów: energetycznego, gazowo-paliwowego, drogowego, kolejowego oraz transportu publicznego. Doradza zamawiającym i wykonawcom w procedurach zamówień publicznych (w tym partnerom konsorcjów). Specjalizuje się także w obsłudze fuzji i przejęć, w tym transakcji sprzedaży oraz nabycia udziałów i akcji spółek.

W ostatnim czasie doradzała m.in. spółkom z grupy Tauron przy realizacji strategicznych inwestycji (budowa nowych mocy wytwórczych, wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania), spółce Enea przy zawarciu umowy inwestycyjnej na budowę bloku w Elektrowni Ostrołęka oraz spółkom publicznym przy wdrożeniu regulacji Market Abuse Regulation.

W kancelarii pracuje od 2014 r.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Wyrzykowska współkieruje praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem french desk. Specjalizuje się w prawie spółek. Doradza przy łączeniu, podziale i przekształceniach spółek oraz przy opracowywaniu wewnętrznych regulacji z zakresu ładu korporacyjnego. Obsługuje fuzje i przejęcia, w tym transakcje sprzedaży oraz nabycia spółek lub przedsiębiorstw, jak również procesy due diligence. Zajmuje się prawem obrotu nieruchomościami. Doradza przy budowlanym procesie inwestycyjnym. Reprezentuje strony postępowań sądowych i administracyjnych.

Ostatnio doradzała przy podziałach i połączeniach spółek EDF Polska, Tauron, Raben i Stena Recycling oraz spółce Enea w zakresie procesów due dilligence.

W kancelarii pracuje ponad 4,5 roku. Wcześniej przez prawie osiem lat była prawniczką w kancelarii Pociej, Dubois i Wspólnicy.

Jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003).

Jan Wszołek jest członkiem zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego kancelarii. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, szczególnie na rynku mieszkaniowym. Doradza w kwestiach budowlanych firmom deweloperskim, inwestorom i właścicielom nieruchomości, w tym spółkom z sektora energetycznego. Prowadził badania due dilligence ponad 20 projektów elektrowni wiatrowych na potrzeby procesu budowlanego i planowania przestrzennego. Reprezentuje strony postępowań cywilnych i administracyjnych związanych z nieruchomościami.

Doradzał Panattoni Europe przy nabywaniu nieruchomości oraz zawieraniu umów najmu, umów o roboty budowlane   inwestycji logistycznych i przemysłowych. Pracował dla spółki BGK Nieruchomości przy nabywaniu budynków z mieszkaniami na wynajem oraz działek do banku ziemi, także na potrzeby programu Mieszkanie+.

W kancelarii pracuje prawie 5,5 roku. Wcześniej przez ponad 7 lat był prawnikiem w Kancelarii Adwokackiej Marii Kozłowskiej w Krakowie.

Jest adwokatem, licencjonowanym  pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007). W 2011 r. w Katedrze Prawa Cywilnego UJ obronił rozprawę doktorską na temat umowy deweloperskiej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl