Państwowa megakancelaria będzie przyjmować do pracy – ile zarobią prawnicy

6545

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zmieniła się w Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Po tym restarcie dziesięcioletnia instytucja, która zyskała teraz mnóstwo nowych i istotnych  kompetencji, będzie rozbudowywana organizacyjnie i kadrowo.

Rekrutację czas zaczynać

Mikołaj Wild, wiceminister likwidowanego obecnie resortu skarbu państwa, mówił podczas posiedzenia Sejmu, na którym rozpatrywano projekt nowej ustawy, że liczy „na zwiększenie etatyzacji o ponad 100 radców” w nowej prokuratorii. Dziś liczy ona też setkę, czyli możliwe jest podwojenie tego zespołu, choć pewnie nie w ciągu roku.

Do tego dochodzą jeszcze wszak referendarze – zupełnie nowa kategoria prawników w PG RP. Ich też będą przyjmować do pracy. Referendarz to ktoś w rodzaju aplikanta, z mniejszymi wymaganiami co do kwalifikacji, ale z samodzielnymi uprawnieniami, choć pracujący pod nadzorem „starszych”. Tu liczba nie padła, ale nie od rzeczy byłoby chyba gdybać także o – docelowej, nie od razu – setce. Wiadomo, że budżet tej państwowej megakancelarii ma w tym roku wzrosnąć o ponad 10 mln zł (w 2016 r. wynosił 30 mln zł).

W ubiegłym roku średnia płaca radcy w prokuratorii wynosiła 8,2 tys. zł, starszego radcy natomiast -12,3 tys. zł . Teraz ich wynagrodzenie zostało powiązane  z wynagrodzeniem sędziów i należy z tego ogólnie wnioskować o podwyżkach. Ale nie tylko z tego – rozbudowa instytucji, która ma odebrać część rynku usług prawnych prywatnym kancelariom, musi kosztować. Wymaga bowiem zatrudniania dobrych fachowców, specjalistów, który będą w stanie konkurować w sądach z prawnikami z renomowanych firm.

Ile zatem dziś zaproponuje prokuratoria 2.0 swoim ludziom, nowym i starym? Według ustawy wynagrodzenie radcy składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku funkcyjnego w razie powierzenia funkcji w PG. Do tego radca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 65 proc. kosztów zastępstwa zasądzonych od przeciwnika w sprawie przez niego wygranej.

Zgodnie z ujawnionymi projektami dwóch rozporządzeń dotyczących zarobków prawników w PG RP, wynagrodzenia zasadnicze radców (stanowisko starszego radcy zniesiono) będą ukształtowane wedle tabeli liczącej 14 hierarchicznie rosnących stawek, zależnie od zaszeregowania konkretnego radcy. Jak wyliczył „Rynek Prawniczy”, w pierwszej, najniższej stawce będzie to ok. 6,6 tys. zł brutto miesięcznie, w drugiej jednak już ok. 8,2 tys. zł. Dalej stawki rosną nieco wolniej. W szóstej przekracza się kwotę 10 tys. zł, w dziesiątej jest to ok. 12,5 tys. zł. Najwyższa, czternasta stawka, oznacza wynagrodzenie w kwocie ok. 16,9 tys. zł.

A jak przedstawia się propozycja tabeli zaszeregowań dla referendarzy? Ich wynagrodzenia również powiązano z sędziowskimi. Oczywiście nie są równe radcowskim. I tak, według obliczeń „Rynku Prawniczego”, referendarz z pierwszą stawką otrzyma prawie 5 tys. zł, ale już ten z drugą – 7 tys. W trzeciej będzie to ok. 7,4 tys., a w ostatniej – 7,8 tys. zł.

Co będą robić prawnicy

Nowa ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż stoi ona na straży praw i interesów majątkowych państwa, w tym jego skarbu oraz mienia państwowego należącego do jego spółek. Jej kompetencje wychodzą poza procesową ochronę mienia państwowego obejmując również czynności nieprocesowe, a także procesowe, ale dotyczące praw i interesów niemajątkowych.

Prokuratoria reprezentuje państwo polskie (w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej), a także określone w ustawie państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, w postępowaniach przed sądami i trybunałami.

Prokuratoria Generalna RP:

  • opracowuje dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski
  • opiniuje czynności prawne  przed ich dokonaniem przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu takiej czynności prawnej przekracza 100 mln zł
  • opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowań przed sądami i trybunałami
  • pomaga podmiotom reprezentującym Skarb Państwa w negocjacjach i mediacjach.

Przy PG RP powstanie sąd polubowny do rozstrzygania sporów między państwowymi osobami prawnymi, spółkami z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Regulacje dotyczące m. in. zastępstwa osób prawnych, organizacji sądu polubownego czy wydawania opinii prawnych o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych i umów o doradztwo prawne, wejdą w życie 1 lipca 2017 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl