Sołtysiński Kawecki & Szlęzak obsługuje sprzedaż dwutlenku węgla

309

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak została w lipcu 2016 r. po raz kolejny wybrana przez Ministerstwo Środowiska do obsługi prawnej procesu sprzedaży jednostek emisji dwutlenku węgla w międzynarodowym systemie handlu emisjami.

Chodzi o tzw. jednostki AAU (Assigned Amount Unit – ekwiwalent tony dwutlenku węgla) przyznanej emisji w systemie Międzynarodowego Handlu Emisjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. System utworzony na podstawie międzynarodowego porozumienia – Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, zakłada możliwość odsprzedaży przez państwa przyznanych a niewykorzystanych limitów emisji dwutlenku węgla i innych tzw. gazów cieplarnianych – w praktyce „nadwyżek” wynikających z przekroczenia przez państwo poziomu zobowiązań do ograniczenia emisji i z faktycznie osiągniętego poziomu redukcji. Umowy na sprzedaż AAU są zawierane na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zarabiane w ten sposób przez Polskę pieniądze trafiają na wyodrębniony rachunek klimatyczny obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansują inwestycje służące redukcji gazów cieplarnianych na zasadzie tzw. „zazieleniania AAU”.

Było to zamówienie z wolnej ręki. Jego szacunkowa wartość nie została podana konkretnie, lecz jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli mniejsza od 135 tys. euro (bez VAT).

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak obsługuje MŚ w zakresie handlu emisjami już od kilku lat. Doradza w sprawach negocjacji i zawierania umów sprzedaży jednostek AAU między Polską a kontrahentami zagranicznymi. Zlecenie obejmuje m.in. analizę i opiniowanie projektów umów, dla których właściwe jest prawo angielskie; współpracę w kwestii interpretacji postanowień angielskojęzycznych projektów umów i innych dokumentów poprzedzających zawarcie umowy (listy intencyjne, wspólne stanowiska); przygotowanie opinii prawnej o zgodności wynegocjowanego projektu umowy z prawem angielskim.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl