Strategia dla adwokatury: ile etosu, ile biznesu?

276

Adwokatura jako lider zawodów prawniczych ułatwiający adwokatom wykonywanie działalności zarobkowej – tak w największym skrócie można przedstawić koncepcję zaprezentowaną przez adwokatów-profesorów Macieja Gutowskiego i Piotra Kardasa w artykule „Projekt Strategii Adwokatury”, opublikowanym w czasopiśmie „Palestra” z listopada-grudnia 2015 r.

Tekst został przygotowany, jak piszą jego autorzy, w imieniu powołanego przez Naczelną Radę Adwokacką Zespołu ds. Strategii Adwokatury. Roboczy materiał ma być podstawą do ogólnopolskiej debaty wszystkich przedstawicieli adwokatury nad strategią działania w najbliższych dwudziestu latach.

„Rdzeniem projektu są przyjęte założenia strategiczne, ukształtowane w oparciu o wyniki ankiety, na którą odpowiedziało prawie 9 tysięcy adwokatów i aplikantów, wyrażając swoje poglądy w kluczowych dla adwokatury sprawach” – czytamy w artykule.

I dalej: „Koncepcja adwokatury przyszłości oparta powinna być zatem na założeniu, że w pierwszej kolejności poszukujemy własnego, i chcemy w to wierzyć, wyjątkowego, miejsca wśród przedstawicieli zawodów prawniczych. (…) Równie istotnym celem – a dla wielu wręcz istotniejszym – jest konsekwentne podejmowanie inicjatyw ułatwiających adwokatom wykonywanie działalności zarobkowej.”

Autorzy formułują osiem celów strategicznych: wzmocnienie pozycji adwokatury; poprawę jej wizerunku; doprowadzenie do właściwego podziału rynku usług prawnych; profesjonalne zarządzanie strukturami samorządu; dbałość o najwyższy poziom kształcenia; wypracowanie przyjaznego modelu wykonywania zawodu; zachowanie najwyższej jakości samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego; integracja środowiska otwartego na otoczenie.

Wśród proponowanych dla osiągnięcia tego pożądanego stanu rozwiązań jest m.in. stworzenie systemu powszechnych ubezpieczeń ochrony prawnej, który byłby jednym z filarów systemu finansowania profesjonalnej pomocy prawnej.

Autorzy postulują promocję marki zawodowej „adwokat” na rynku usług prawnych, kojarzonej przez potencjalnych usługobiorców „z niezależnością, bezpieczeństwem, zaufaniem, indywidualnym podejściem do klienta oraz wysoką jakością świadczonych usług” oraz „wykreowanie wizerunku adwokata jako prawnika pierwszego wyboru”.

Za „naturalny” uważają podział  rynku usług prawnych na prawników wykonujących wolny zawód z jednej  strony, z drugiej zaś – prawników pozostających w stosunku pracy. Wnioskują też o podjęcie starań o poszerzenie uprawnień adwokatów o „niektóre czynności notarialne”.

Za bezwzględny priorytet działalności adwokatury uznają kształcenie zawodowe. Opowiadają się za utrzymaniem patronackiego systemu aplikacji.

Cel strategiczny w postaci przyjaznego modelu wykonywania zawodu chcieliby osiągnąć poprzez „rozluźnienie zasad etyki dotyczących możliwości reklamowania usług świadczonych przez adwokatów i wypracowanie sensownego modelu dopuszczalnej promocji i reklamy zawodu adwokata oraz wspólnej strategii marketingowej”. Temu celowi mogłoby też służyć postulowane „otwarcie możliwości wykonywania zawodu w spółkach prawa handlowego posiadających osobowość prawną” wraz z „poszerzeniem możliwości uczestniczenia przez adwokatów w zarządach spółek kapitałowych.”

Zdaniem autorów projektu zachowanie najwyższej jakości sądownictwa dyscyplinarnego, jest możliwe w warunkach jego utrzymania w strukturze samorządu.

Maciej Gutowski  i Piotr Kardas uważają za konieczne poddanie projektu „krytycznemu spojrzeniu środowiska w otwartej debacie publicznej, jeszcze przed ostatecznym przedstawieniem go Naczelnej Radzie Adwokackiej i Krajowemu Zjazdowi Adwokatury”.

Opracowanie: Ireneusz Walencik
i.walencik@rynekprawniczy.pl

Na zdjęciu: XI Krajowy Zjazd Adwokatury obradował w Katowicach w listopadzie 2013r., następny zjazd – w Krakowie w 2016 r. Fot.: www.adwokatura.pl